pondělí 30. června 2014

StetsonSTETSON: VÁŠEŇ JMÉNEM KLOBOUK, OZDOBA JMÉNEM ČEPICE (část 1)

STETSON: PASSION NAMED HAT, DECORATION NAMED CAP (Part 1)

část 2. / Part 2. --> HERE

aktuální nabídka / actual offer --> HERE

Charakteristické obruby klobouků Stetson věhlasem vstoupily do hájemství lidové slovesnosti. Původní součásti armádních uniform rozšířených během éry Divokého západu, se od jisté doby vyslovuje právě „stestn". Nový rozmach tradičního výrobce pokrývek hlavy zaznamenává firma až v novém miléniu, kdy výroba heritage klobouků, ale také čepic, přesunula těžiště z bývalé bašty USA do Německa. Pojďme se nyní podívat na historii módního doplňku, který změnil tvář můžů a tím i světa.

Distinctive trim of 
Stetson hats had that fame which entered the realm of folklore. Originally, part of the military uniform expanded during the era of the Wild West, with some time just pronounced "stestn." A boom of this traditional manufacturer of headwear company reached the company at the beginning of new millennium, when the manufacturing of heritage hats and caps was shifted from the  former base in USA to Germany. Let us look now at the history of this fashion accessory that has changed the shape of men, and thus the whole world.

Indiana Jones and his Stetson hat

První vlašťovkou ságy jménem Stetson byl model Boss Of The Plains (volně přeloženo jako Vládce plání), jehož prototyp zamýšlel John B. Stetson původně spíš jako vtip, ještě předtím než rozjel v roce 1865 masovou výrobu. Praotec všech westernových klobouků se stal základním kamenem produkce. Pádným důvodem je i to, že se hodí do každého počasí, navíc byl i voděodolný, lehký, pevný a elegantní. Vyšší, čtyřpalcové tělo klobouku lemovala široká obruba zajišťující ochranu ramen, krku i obličeje před prudkými slunečními paprsky. Pro odlišení přední a zadní části klobouku byl implementován vnitřní lem, klobouk měl k dispozici i šňůrku na připevnění. Materiálem byla bobří srst, která zajistila nepromokavost, což využívali kovbojové, kteří si z klobouku dělali pojízdnou zásobárnu vody. Zajímavý fakt, který bych si nedovolil opomenout – s názvem stetsn jsou ztotožňovány vlastně všechny kovbojské klobouky… Samozřejmě, že klobouk určoval i společenský status vlastníka. Každopádně úhelný kámen pro svůj obchod John v Boss Of The Plains našel. A nebyl to vůbec levný kus doplňku! Byl i příznakem toho, že jeho nositel na "to" má.

The first fruit of the saga by Stetson have became model Boss Of The Plains, the prototype of which meant John B. Stetson originally just a joke, some time before he started the mass production in 1865. A grandfather of all the western hats became a cornerstone of production. There were some good reasons for that: works well in any weather, moreover, it was also waterproof, lightweight, strong and elegant. Higher, four inch wide crown hat lined skirt ensuring the protection of the shoulders, neck and face from strong sunlight. To distinguish the front and back of the hat has been implemented inner rim hat was also available on the cord attachment. The material was beaver fur, which provided waterproofness and they were used by the cowboys, who used this hat as an improvised jar of water. An interesting fact, which I would not dare miss - called stetson are actually identifying all cowboy hats ... Of course, the hat determined the social status of the owner. Anyway, Stetson've been found cornerstone by John for the business in Boss Of The Plains. And it wasnt even a cheap piece of accessories! To have a Stetson hat seemed to be a proof that the owner is able to pay for that.


Boss of the Plains

Móda předminulého století nepádila vpřed žádnými mílovými kroky, proto se ani nelze divit, že 20 let dominoval BOTP sféře klobouků. Časem se ale přece jen začaly prosazovat zásadní změny, jako promačkávaná koruna klobouku anebo k čelu či týlu se svažující lem (tzv. Carlsbad crease), po stranách přehnuté obruby viděné prvně v Novém Mexiku. Klobouky začaly zdobit i ornamenty, mnozí z honáků dobytka byli na dálku rozpoznatelní podle toho, jak moc deformovali původní tvar. Čím více na jih, tím více bylo možno narazit na další klasiku – mexické sombero. Dalším hitem byl tzv. Montana dent se čtyřmi přehyby lemu. Posledním známějším americkým kloboukem se pak během 2. matabelové války v letech 1896-97 stal klobouk korunou připomínající odšťavovač citrónů. Klobouky tohoto stylu bylo možné vidět nejenom během druhé anglicko-búrské války, později ale i u skautských vedoucích.

Montana dent (Montana peak) hat


The fashion of the nineteenth century was not really a progressive one, so it is not surprising that for 20 years there was a domination of BOTP in hats sales. But then there happened some major changes: the crown of a hat was dented to the front and the rim started to be sloped (the Carlsbad crease). The folded sides of rim were first seen in New Mexico. Hats began to be illuminated by ornaments, many of the cowboys were remotely recognizable by how much distorted the original shape. The further south, the more it was possible to come across another classic - Mexican somber. Another hit was the Montana dent with four folds hem. American hat became even more famous during the second war of makable in 1896-97, it was the shape of the hat with the crown reminding of a lemon juicer. Hats of this style can be seen not only during the Second English-Boer War, but later also on heads of scout leaders.


Boer war hat


Speciální kapitolou je využití stetsonů v armádních a policejních službách. Členové kavalérie při US Army nasazují klobouky při slavnostních příležitostech, aby nahradili formální čepice nebo barety. Placky ve tvaru Stetsonů naleznete na uniformách policejního oddělení vražd a loupeží v Dallasu. Za Atlantikem se ke stetsonům hlásila od roku 1905 paramilitantní britská organizace Legion of Frontiersmen, jihoafrická policie oblékala klobouky od roku 1901. Nejinak jsou na tom pak Kanaďané – jejich charakteristické „skautské" klobouky defilovaly v druhé búrské válce pod vedením Robert Baden-Powellla, který objednal pro interní potřebu celkem 10 000 kusů. Kanadská jízdní policie je pak při propagaci klobouků zřejmě nejznámější, i díky pastelově hnědému odstínu. Tradice šla tak do hloubky, že klobouky byly součástí uniformy nejenom mezi lety 1909 až 1933, ale i v letech 1997 až 2009! Abychom možná až příliš seriózní téma trochu odlehčili, vzpomeňme na vtip, který koloval na apríla 2011, kdy americká armáda vypustila informaci, že černé barety nahradí stetsony, což podpořila i fotoshopem upravenou fotografíí na které nechyběl ani pes v klobouku. Celkem vtipná reakce, bereme-li v potaz to, že originální firemní logo zobrazuje vztyčeného bobra.


Stetson hats in service
A special chapter is the use of Stetson army and police services. Members of U.S. Army cavalry wear hats on ceremonial occasions, replacing more formal hats or berets. Badges with Stetson shape can be found on the uniforms of the Dallas police department for homicide and robbery. In Britain, it can be reported that they use Stetsons since 1905, when the British paramilitary organisation Legion of Frontiersmen wore them as part of their uniform. South African police wore hats since 1901. None other policy was chosen then by Canadians - their characteristic "scout" hats filed in the Second Boer War under the leadership of Robert Baden-Powellla, which ordered for internal use a total of 10,000 pieces. Royal Canadian Mounted Police was promoting their hats probably the best, thanks to a pastel shade of brown. Tradition went so far that those hats were part of the uniform not only between 1909-1933, but also in the years 1997-2009! If we would like to get the topic a bit less serious, there is a joke that circulated on April 2011, when the U.S. military released information that replaces the black berets hats, which also supported photoshop edit of the photo on which there was a dog in a hat. Quite funny response if we take into account that the original company logo displayed erect beaver.

Se zvýšenou poptávkou (a je celkem jedno, jestli objednávali kovbojové, desperáti anebo soudci) přišla potřeba rozšířit výrobu. John se proto stěhuje do Philadephie, kde na ploše devíti akrů postaví továrnu, která je schopná vyrobit 3 300 000 klobouků za rok. Málokdo si dnes vzpomene, že v jeho industriálním hospodářství se vyráběly i voňavky, bourbon, oblečení, boty, brýle, pásky, zkrátka vše, co patřilo k legendě Divokého západu. Nedosti na tom, stetsony na hlavě nosili i skutečné legendy jako byl Buffalo Bill, Calamity Jane a dokonce i nechvalně známý George Custer. Jedničkou mezi Texasany byl tzv. „desetigalonový" klobouk. Ten nemá nic společného s objemem, spíše se španělským výrazem pro stuhu. Když už jsme zmínili Calamity Jane… klobouky pro ženy zažívaly boom mezi lety 1930-1950, tedy v době, kdy byly povinnou součástí pánského šatníku. Za zmínku jistě stojí, že zvlášť v době poválečné konsolidace získala značka skvělou výchozí pozici v Austrálii, Brazílii, Německu, Jižní Africe, Japonsku, ale překvapivě i v exotické Guatemale. To už se měl ale pomalu přiblížit soumrak značky, vyznačující se odlivem zájmu o klobouky a relokací výroby do menších provozů v různých částech USA od Texasu až po Missouri.

Buffalo Bill


With the increased demand (and it does not matter if the Stetsons were purchased by cowboys, outlaws or judges) it was really necessary to expand production. John has therefore moved to Philadelphia, where on an area of ​​nine acres he build a factory able to produce 3.3 million hats a year. It would be fair to remind that his facilities produced fragrances, bourbon, clothes, shoes, sunglasses, belts, and everything that suits to the legend of the Wild West. The hats were popular among all the levels of society, but these hats were worn by real legends like Buffalo Bill, Calamity Jane, and even the infamous George Custer. There was also one style which was most popular among Texans, called "ten gallon" hat. This had nothing to do with the volume, but it was rather a Spanish word for ribbon. Speaking about Calamity Jane ... hats for women experienced a boom between 1930-1950, at a time when the hats were mandatory part of an every man's wardrobe. Definitely worth of mentioning is the fact that particularly during the post-war consolidation gave the brand a great starting position in Australia, Brazil, Germany, South Africa, Japan, but also surprisingly exotic Guatemala. But the dusk of brand was close, characterised by the tide of interest in hats in general and relocation of production to smaller operations in different parts of the U.S. from Texas to Missouri.
Vliv otce zakladatele byl tak velký, že po něm byli na sklonku jeho života pojmenovány dvě floridské školy. Ale i po jeho skonu se například v roce 1906 drželo výrobní číslo stále kolem 2 000 000 kusů ročně. Firma už nezásobuje jen chlápky na koních, ale vyrábí i vycházkové a luxusní klobouky, pro muže i ženy. Stetson zkrátka pracuje s elegancí jako se sofistikovaným nástrojem a po dlouhá desetiletí mu to vychází na 100 procent. Po každém heroickém vzepětí ale přichází ústup ze slávy, v šedesátých letech se móda osvobozuje od starého haraburdí a tak klobouky nahrazuje prostovlasost, sportovní čepice případně originálně pojaté typy pokrývek hlavy. Celé jedno odvětví byznysu musí přehodnotit priority, proto se od roku 1970 výroba klobouků dislokuje do několika menších manufaktur od St. Louis po texaský Garland, kterým Stetson poskytne licenci. V osmdesátých letech popularitu klobouku pozvedne trilogie o archeologovi-dobrodruhovi Indiana Jonesovi, o dekádu později (konkrétně v roce 1998) silnou pozici prodejce převezmou FWS Hats z Kolína nad Rýnem, jež nechají velkou část produkce vyrábět v Drážďanech, ale i všude jinde, mj. i v Čechách. Stojí za odnoží Stetson Europe. Za relativně krátkou dobu značka ožila i díky vlivu oděvních veletrhů jako např. Bread & Butter natolik, že dnes i mladší ročníky považují klobouk za povinnou součást jejich šatníku. Kolekce Stetson Rocks pak od roku 2009 nabízí speciální edice klobouků spolunavrhované muzikanty! Nyní se ale trochu vraťme v čase a podívejme se, jak se vyrábí tradiční, hrdé Stetsony jak je znáte z kultovních westernů…The influence of the founding father was so big that two Florida schools were named after him at the end of his life. But even after his death, for example, in 1906, the yearly production was still around 2,000,000 pieces. The company does not supply just cowboys, but also produces walking and luxury hats for men and women. Stetson simply works with the elegance as a sophisticated tool, and for decades was very sufficient. But in history all the heroic exertion precede a fall. In sixties, a fashion exempts from old junk and so the now conservative hats are replaced by free hair style, sports caps and also originally conceived types of headgear. An entire industry business needs to rethink priorities, thus since 1970 the production of hats deploys into several smaller factories from St. Louis the Texas Garland, which provide Stetson license. In the eighties, the popularity raises with the trilogy of archaeologist-adventurer Indiana Jones, a decade later (particularly in 1998) take a stronger position on the market by a company FWS Hats from Cologne. They start a large part of the output produced in Dresden, but also in other countries, including Czech republic. They build a Stetson Europe branch. In a relatively short period of time the brand was revived thanks to the influence of clothing fairs like Bread & Butter so that today even young guys consider a hat as a compulsory part of their wardrobe. Collection Stetson Rocks then from 2009 offers a special edition hats co-created by musicians! But now let's go back a little in time and see how to make traditional Stetson proud as you know from cult westerns ...

Dnešní Stetson, alespoň co se evropských teritorií týče, nabízí tradiční kovbojské klobouky se širokou obrubou, vycházkové klobouky, které z každého chlapa udělají štramáka, ale také nepřebernou škálu čepic, díky kterým si uvědomujeme jak dlouhým vývojem doplněk za několik století existence prošel. Těžiště tohoto trendu leží samozřejmě v časovém horizontu mezi 20. a 40. lety 20.století, kdy se čepicemi zakrývala většina mužských lebek – pekaři počínaje, kolportéry konče. Nabídka čepic je samozřejmě proměnlivá, nejznámější z nich bude ve všech teritoriích především masivní typ Hatteras, následován jarně-letními Linen Newsboy (v Evropě Brooklin Linen). Pro své neutrální barvy bývá, alespoň v našem obchodě, vyhledáván Glenfalls Flex v černém provedení. Typů čepic je zkrátka jak máku, proto je dobré reflektovat kromě velikosti hlavy i tvar obličeje (o tom napoví více pokračování tohoto článku). Nyní si ale před posledním částí naší výpravy za legendou pročistíme hlavu, zrovna vy jsi možná u sympaticky pojatého videa uvědomíte, jak moc jsou tyto bekovky horké zboží.

Stetson Brooklin Linen Grey

Stetson today, at least in European territories, features traditional cowboy hat with a wide rim, walking hats that every man will do the cracker, but also a wide assortment of hats and caps that makes you realize how big is the evolution that this supplement did for several centuries passed. The focus of this trend is, of course, in the time frame between 1920s and 1940 when the caps covered a majority of male heads - beginning bakers, colporters end. The variety of the caps and hats made is huge, but maybe the most famous of them will be in all territories for example massive type Hatteras, followed by spring-summer Linen Newsboy (for Europe Brooklin Linen). For its neutral color is, at least in our store, very successful Glenfalls Flex in black color. As mentioned, the offer is almost endless, so it is good to reflect head size, shape of the face, but also a purpose (simplifying: for summer linen for winter wool). We will focus on this in the next part of this article). Now, almost before the last part of our trip for a legend, let's clear our heads. Maybe after this nice video you'll realize how much the flat caps are so hot now.


Cut and Sewn from Stetson on Vimeo.


Dříve než se vypravíte pro jednu z nich do naší prodejny Denim Heads, zkusme ve stručnosti nastínit jak moc náročná je údržba a jak společně korenspondují velikosti. Velikost klobouků i čepic se v původním výkladu pohybuje mezi velikostmi 6 3/4 a 8, tudíž mezi 21 až 25 palci. Větší ani menší velikost nemá smysl hledat, Stetson má za zhruba 150 let existence doby experimentování za sebou a ani nepředpokládá, že by se objem lebky míjel s obvody mezi 53, 3 – 63,5 centimetry. Výběr je v Evropě usnadněn, větší část produkce je označena právě číslem, jež definuje předpokládáný objem v centimetrech. Hlavu si tedy můžete (pokud jste doposud jen tápali) změřit přímo na prodejně, i když věříme, že ve většině případů rozměr vlastní hlavy znát budete.

Stetson Hatteras Delave Organic Cotton

Before you go to pick up of them to our shop Denim Heads, let us briefly outline how difficult is the maintenance and how sizes correspond together. Size of hats and caps is in the original interpretation between sizes 6 3/4 and 8, so between 21-25 inches. Larger or smaller size does not make sense to look Stetson has over 150 years of time and experimentation behind or implied, that the volume of the skull passed between the circuits 53, 3 - 63.5 cm. The selection is facilitated in Europe, the bulk of production is marked by just a number, which defines the anticipated volume in inches. You can measure your head (if you're still only groping) directly at the store, although we believe that in most cases you know the size of your own head.

Stetson Burbank Linen


S údržbou klobouků a čepic je to trochu jiné, přistupme tedy k praxi. S čepicemi z bavlny, lnu anebo vlny je to dost podobné jako s údržbou triček nebo svetrů. Samotná údržba klobouků je složitější. Začněme filcovými klobouky, které se ukládají obráceně do krabic na klobouky tak, aby se neohly okraje. Prach i nečistotu z klobouku dostaneme jemným kartáčem pohyby z levé strany po směru hodinových ručiček. Klobouk nevystavujte vlivu tepelných zdrojů, stejně jako kombinaci horka a potu, aby se vnitřní lem nepatřičně nesrazil. Po zmoknutí klobouk oklepáváme po vzoru deštníku a obrácený ukládáme s vnitřní páskou přeloženou ven. Pokud chcete klobouk vyčistit od například vlasového gelu, použijte dětský pudr anebo kukuřičný škrob. Z hlavy nejlépe sundáte přidržením obruby, při minimálním kontaktu s tělem. Co se slamáků týká, je údržba dost podobná, s tím rozdílem, že se dá omývat kombinací woolite, voda a jemný kartáč, případně plenou. Poté ho nechte vyschnout na bezpečném místě. S pořízením pěkného kousku klobouku nemá smysl váhat, a to i v případě, že nemáte k dispozici tak parádní krabici na klobouky!

Stetson Willows Woolfelt


The maintenance of hats and caps is a little different, access therefore to practice. With a cap made of cotton, linen or wool is pretty similar to the maintenance of T-shirts or sweaters - just wash them accordingly. The mere maintenance of hats is difficult. Let's start with felt hats that are stored upside down in boxes for not damaging the trim of the hat. Dust and dirt out of the hat we get rid by a soft brush movings from the left to right like clockwise. Do not expose hat to heat sources, as well as a combination of heat and sweat to the inner rim unduly shrinking. After normal rainfall shake the hat modeled after an inverted umbrella and store the inside tape folded inside out. If you want to clean up the hat from such as hair gel, use baby powder or cornstarch. The best way you remove hat off the head is just holding the frames by tip of fingers, with minimal contact with the crown also. As boaters relates maintenance is quite similar, except that it can be washed by a combination woolite, water and a soft brush or a diaper. Then leave to dry in a safe place. With the acquisition of a nice piece of hat does not make sense to hesitate, even if you do not have so great hatbox!

Such a hatbox can be pretty nice too
-Oskar Švarc- & Denim Heads collective
pondělí 16. června 2014

Kožená bunda část 2. / Leather jacket part 2.


První část článku o kožených bundách ZDE na našem blogu.

Další podstatným důvodem, proč se tak rádi a s pokorou u kožených bund vracíme k heritage inspiraci, je fakt, že sportovní bundy jsou sice vybavené bezpečnostnimi prvky, ale především jejich vzhled neodpovídá požadavkům na autoritativně-elegantní vzhled. Už jen všechny ty výztuže, výraznější zipy, chrániče kolen a loktů, vyšší límce, delší střih zad, ale celkově okázalá sportovnost odděluje obě kategorie na linii módního vkusu. A to bez ohledu na to, že některé sportovní kožené bundy vyrábějí zavedené oděvní stálice. Jak zní tedy recept na dokonalý vintage kus? V receptu by neměla chybět sdílená vášeň pro autentický střih, nejlepší dostupné materiály a tradiční výrobní postupy s naprostým zaujetím pro detail. Kusů bund se nemusí vyrábět příliš, ale měly by být (relativně) pohodlné, ale především funkční. Slouží pak především nadšencům, přičemž cíl je zřejmý – bunda jako osobitý „společník" pro zbytek života, na kterého je maximální spoleh. V neposlední řadě i pro pocit, že oblékáte originál, z něhož nemáte pocit, že je šizený na materiálu nebo při výrobním procesu. Takový kus oblečení pak může rozvíjet vlastní patinu, charakter i tvar během Vaší dlouhé pouti časem. Základem pro tak ryze pojatý maximalismus je materiál. Zvířecí kůže velice dobře umožňuje zrání, jde tedy o surovinu, u které se počítá s dlouhověkostí. Mezi nejhojněji využívané typy se řadí kůže kravská, ovčí, jehněčí, vepřová, jelení a antilopí. Stažená a rozvrstvená kůže se poté zpracovává chlazená, nasolená a naložená v sudech s chloridem sodným. Poté se posílá do koželužny, kde existuje celá paleta postupů, jejichž cílem je zachovat kvalitu kůže i během změkčovací fáze. Poté už přichází ke slovu finální úpravy, kdy se používají v dílně skladované nitě, látka podšívek, podkladky do švů, knoflíky, druky, zipy, svorky, atd.

Tartan lining - is there anything else more typical for Scotland?

First part of this great article about leather jackets is HERE on our blogsite.

Another important reason why we spend the love and we return with humility into leather jackets' heritage inspiration again, is the fact that the sports jackets are indeed equipped with safety features, but their appearance does not respond to the authoritative-chic look. OK, we can see all the supports, stronger zippers, knee and elbow pads, higher collar, long cut back, but overall sportiness spectacular separates the two categories on the line of fashion taste. Regardless the fact that some of the sports leather jackets are manufactured by established fashion brand stars. So what's the recipe for the perfect vintage piece? We should not miss the shared passion for an authentic fit, the best available materials and traditional manufacturing methods with an absolute focus on details. Not many pieces may be produced in a short time, but they should be (relatively) comfortable but also functional. They're used mainly by enthusiasts, but the objective is clear - to have a jacket like a "companion" for the rest of his life, and should be maximally reliable. Finally, as for the feeling that the original dress, from which you do not feel that it is cheating you with a material nor through manufacturing process. Such a piece of clothing can then develop their own patina, character and shape during your long journey across the time. Basis for so purely conceived maximalism is always fabric. Animal skin allows aging process very well, it is raw material for which is expected to longevity to last. The most widely used types include steer hide, horse hide, sheep hide, lamb skin, classic pork leather, eventually deer or antelope. Cut off and stratified skin is then processed chilled, salted and pickled in barrels of brine. Then had sent to the tannery where there are applied a range of practices aimed at maintain the quality of the skin during the softening phase. Then it comes to finishing all long process, when got used in the workshop stored yarn, fabric lining, buttons, snaps, zippers, clamps, etc.
Tradice zpracování kožených svrchníků sahá téměř 300 let zpátky a jen skutečně málo firem v historii dokázalo v dlouhodobějším horizontu vyrábět kvalitní a v delší časovém horizontu krásnějící kusy bund. Přesto jmenujme tradiční značky Doniger, MacGregor, Monarch, Dubow, Rough Wear, Cable Raincoat, Star Sportwear, Bronco, Spiewak, Eastman anebo Aero Leathers, které se zasloužily o popularizaci skvělého jména dnes již ikonického svršku. A právě posledně jmenovaná značka je i symbolickou kolébkou našeho dvorního dodavatele Alexander Leathers, neboť tato party koželuhů, střihačů a šiček/šičů, přišla právě od nich ze skotského Galashields. Jde o tým zkušených mistrů, specialistů ve tvorbě obdivovaných vojenských a motorkářských bund povětšinou z období 20. až 60. let minulého století. Vášeň pro historicky prověřené typy kožených bund zúročují znalci řemesla hledáním autentických klasik, a především jejich střihů, které převádějí do moderní řeči nejenom kvalitním zpracováním, díky kterému máte bundu jako ulitou. Např. současná podoba A-2 v zásadě odpovídá záměrům výrobců, každá firma rozvíjí vlastní představu vlastním směrem. O skvělém servisu spočívajícím například v úpravách dle přání zákazníků se zmíníme hned po výmluvném videu…
Jacket type A-2, classic


The tradition of processing leather overcoats reaches almost 300 years ago and only a few companies actually ever managed in the long term to produce quality and beautified pieces of jackets. Yet mention the traditional brand Doniger, MacGregor, Monarch, Dubow, Rough Wear, Cable Raincoat, Star Sportwear, Bronco, Spiewak, Eastman or Aero Leathers, who contributed to the popularization of the great names of the now iconic superstructure. And the latter brand is the symbolic birthplace of our court vendor Alexander Leathers, because this crew of tanners, cutters and sewing machinists came from the Scottish Galashields . It is a team of experienced masters, specialists in the creation admired military and biker jackets mostly from the period 20th to 60th years of the last century. A passion for historically proven types of leather jackets capitalizes connoisseurs of craftsmanship through looking for authentic crafts classic, primarily the cuts that transform into modern speech not only processing quality, which makes you a jacket fits as a glove. The current form of A -2 essentially corresponds to the intentions of producers, each company develops its own idea of ​​self- direction. The fantastic service consisting , for example, editing by customer, we will mention just after eloquent video ...

Jacket type B-3

Pokud se zaměříme na podstatné, co tým řemeslníků (a řemeslnic) ze skotského Selkirku dokáže, pak je to tvorba originálů kožených bund na míru. Dáno je to tím, že v AL využívané druhy usní napodobují klasické materiály z 20.-60. let minulého století ve vysoké kvalitě. Kůže je – jak víme – přírodní produkt, tudíž žádné dvě si nejsou podobné, což Vás při vytváření vysněného originálu staví do výhody (samozřejmě až po zadání zvolené textury a tlouštky kůže). Rozhodujícím faktorem, a to je nejdůležitější, zůstává pro našeho dodavatele kvalita, nikoliv kvalita. Vyberete-li si kůži, pak ji specialisté v AL vezmou již vyčiněnou a použijí rozbrušovací kotouče, aby každá jedna součást bundy před sešitím byla optimalizovaná ještě před nařezáním komponentů. Před sešitím máte poslední možnost zasáhnout do procesu výroby. Stejným způsobem se připravena i podšívka. Ve chvíli, kdy jsou díly nařezány, dostane je šička, která sestaví bundu přesně podle objednávky. Výrobní linka je totiž pro tým Alexander Leathers sprostým slovem. Ke slovu přijdou klasické šicí stroje a nejpevnější nítě. Díky takto koncipované výrobě máte zajištěnu bundu na celý život, která ještě více zkrásní nošením a stane se i odkazem mistrovské práce třeba i pro generaci Vašich vnoučat. Kontrola kvality patří samozřejmě k samozřejmým servisním úkonům těsně před odesláním zpět k nám do Denim Heads, kde si onen nádherný kus oděvu můžete odebrat.


Brown Horween Horsehide and default Talon zipper


If we focus on the essentials of what a team of Scottish Selkirk artisans and craftsmen capabilities - then this is the creation of original leather jackets that perfectly fits. Given this is that in the AL exploited species mimic classic leather materials from 20th to 60th years of the last century in high quality. The skin is - as we know - a natural product, therefore no two are not similar, when you want to create a dream original it holds you into advantages (of course after entering the selected texture and thickness of the skin). The decisive factor, which is most important, it remains our supplier for quality, not quality. If you choose the skin, then specialists in the AL take no longer and apply tanned and used cut-off wheels that each one part of the jacket before sewing was optimized before being completed with cut components. Before sewing your last chance to intervene in the production process. In the same manner, operates with the lining. At a time when the parts are cut, are put into sewing machinist hands to draw a jacket exactly as ordered. The production of confection line is dirty word for the Alexander Leathers team. The word comes classic sewing machines and strongest thread. With such a designed production have secured a jacket for life, which further using makes more beautiful wearing it and become a reference work even for your grandchildren's generation. Quality control is, of course servicing tasks just before sending back to us in Denim Heads, where you can pick a wonderful cloth piece.Slavným producentem vydělané kůže nejvyšší kvality je firma Horween, založená roku 1905 v Chicagu Isadore Horweenem. Ten dal vzniknout nejenom prvotřídní kožezpracovatelné továrně, ale defacto založil celou dynastii. Horween je pojem nejenom kvůli cordovanu, z kterého se celá desetiletí vyrábí míče v NFL (pozor, Horweenovi synové tuto soutěž úspěšně hráli!), ale především kvůli extrémně kvalitnímu typu kravské kůže Chromexcel, která je vyhlášená neuvěřitelnou odolností a schopností se téměř neopotřebovávat. Proto je i úhelným kamenem většiny bund, které v Alexander Leather ušijí. Ptáte-li se, jak dosahují tak skvělých výsledků, pak je nutné sledovat proces vydělávání kůže od začátku. Základem je vybrat superšpičkové komponenty, což znamená používat materiál se optimálním povrchem o dostatečné tlouštce, která se ve většině případů rovná 1,4 mm. Kromě chráněné receptury na samoleštící zpracování všech typů zvířecích kůži Aniline Chromexcel, používané na nejelegantnější kousky bund, jsou k dispozici i sady odstínů dalších typů horweenovské tříuncové kůže Warhawk, Jerky Horse, Goat Skin, Crazy Steer, anebo výrazně barevné a texturou vynikající severoamerická ovčí kůže Red Sheepskin. Ve všech varintách, tedy u matných i lesklých se pohybuje tlouštka mezi 1 - 2 mm. není bez zjímavosti, že jeden i další z našich dodavatelů používá usně Horween: Viberg boots!One of the most famous producer of tanned leather is top quality is Horween company founded in Chicago at 1905 by Isadore Horween. It gave rise not only first-class tanning factory, but defacto founded a whole dynasty. Horween notion is not only because of cordovan, from which decades manufactures football balls in the NFL (note that Horween's sons successfully played this competition), but mainly due to the extremely high-quality cowhide Chromexcel, which is renowned for the incredible resilience and almost not any wear damaging. That is why the cornerstone of most jackets, which will be ready in Alexander Leathers. If you're wondering how to achieve such great results, it is necessary to monitor the tanning process from the beginning. The base is to choose the best components , which means using the fabric with optimal surface and sufficient thickness, which in most cases is equal to 1.4 mm. In addition to the protected recipe for self-processing of all types of animal skin Aniline Chromexcel used the most elegant pieces of jackets, there are also other types of shades set horween's 3oz skin Warhawk , Jerky Horse, Goat Skin , Steer Crazy, or brightly colored and textured superior North American leather Red Sheepskin. In all variations of chrome/glossy thickness ranges between 1-2 mm. We have to point out that also another our supplier uses Horween leathers: Viberg boots!
Nyní se vraťme ke stručné rekapitulaci typů bund. Celému spektru střihů samozřejmě dominují vojenské klasiky, jejichž kategorie jsme rozdělili už v první části článku, ale možností je samozřejmě mnohem víc. Roadster těží z praktičnosti bund primárně určených pro motorkářské fanatiky. Má dvě boční kapsy, jednu zipovou na prsou, vnitřní kapsa je nalevo a na druk. Rukávy jsou zdvojené masivně v lemech, límec je větší, aby se dal použít jako větrolam. Záda jsou tvořená dvěma kusy, uprostřed rozdělená švem, dole po stranách nechybí dle šířky pasu nastavitelná poutka. Roadstery se vyrábí i se čtyřmi kapsami, záleží tedy pouze na Vaší preferenci. Dalším oblíbeným typem je Café Racer s charakteristickým dvoudrukovým zvedáčkem u krku a nařasenými zády v oblasti napojení trupu na rukávy. Bederní oblast chrání materiálové zdvojení. Volíte-li koňskou kůži (tzv. horsehide), připravte se na pocit podobný pobytu v středověkém vojenském brnění, jenž ovšem častým oblékáním změkne natolik, že si občas i pohvízdnete. Zapomenout bysme neměli ani na variaci kabátů, totiž na „přísně" vypadající Lavant. První vrchol popularity zažil v 20.-30. letech minulého století, nedávno jste variaci měli možnost vidět například ve filmu Grand Budapest Hotel na postavě zabijáka v podání Willema Dafoa. Bundou, u které není od věci popřemýšlet o zajímavém potisku, je klasický typ střihu z 30.-40. let minulého století The Top Notch, ovšem jen v případě, že bude vyroben z kůže Smooth Steerhide umožňující právě tuto výzdobu. Zároveň jde o nejjemněji zpracovávanou americkou useň, kterou však vydělávají Korejci. Zajímavé jsou i variace na původní křiváky od firmy Schott, které náš partner nabízí v různých variantách podle lokálních verzí od Oakland po Detroit model. K dispozici jsou také kustomizovatelné bundy v čele s Daytona modelem. U všech typů počítejte každopádně buď s jednodobarevnou bavlněnou nebo Moleskine podšívkou anebo může být z překrásného barevného skotského tartanu.

Roadster Jacket

Café Racer

Now let us return to a brief recap of the types of jackets. The whole range of cuts , of course, dominated by the military classics, the categories are split already in the first part of the article, but the possibility is of course much more. Roadster benefits from the practical face of jacket, primarily intended for motorcycle fanatics. It has two side pockets, one zipped across his chest, inside pocket on the left is a stud. The sleeves are doubled massively in the hem, collar is larger in order to use as a windbreak. The back is made ​​up of two pieces, divided in the center seam, down the sides missing according to width by adjustable waist belt. Roadster is available also with four pockets, it depends only on your preference. Another popular type is the Café Racer with a characteristic double stud stand-up collar, neck and draped back in the trunk connection to the sleeves. The lumbar parts are protected by the material duplication. When selecting the horse's skin (horsehide) , prepare to feel like staying in a medieval military armor , which , however, frequent dressing softens, so the sometimes you will whistle accidentally. We should not forget the variation coats, namely the "heavy" looking Lavant . Experienced first peak of popularity in the 20th to 30th years of the last century, have recently had the opportunity to see the variation in such films as Grand Budapest Hotel on the character killer acting by Willem Dafoe. The jacket for which is not unreasonable to think of an interesting print is a classic type of style from 30th to 40th years of the last century the Top Notch, but only if it is made ​​of leather kind of Smooth Steerhide allowing just the decor. it is also the finely elaborated American leather , which, however, earn Koreans. Very interesting are variations on the original crooks from Schott that our partner has different versions according to local versions of Oakland to Detroit model. Available are also customized jackets with Daytona model in first row. For all types be sure they can be lined either with a plain fabric or a colorful beautiful Scottish tartan.

Lavant jacket

Top Notch Jacket


Pokud vás zajímá, jak Vám připravíme bundu na míru, nečekejte žádnou speciální vědu. Veškerá tíha leží na správném používání krejčovského metru a kombinačních schopnostech. Metrem neprve změříme hrudník, poté pas. Důležitá je rozložitost ramen a délka zad. Poslední a neméně důležitou mírou jsou rukávy, které měříme od švu na ramenou k lokti a pak ještě k zápěstí. Pokud máte k dispozici veškeré potřebné míry, tak na Vás čeká příjemnější část, které spočívá ve výběru typu bundy, typu kůže a způsobu zpracování detailů. V další etapě si nadiktujete v jaké barvě chcete podšívku. K dispozici je takřka nepřeberné množství barevných kombinací tradičního skotského tartanu od firmy Lochcarron. Je možné si zvolit také množství kapes, typ zipu, způsob řešení rukávu a spoustu dalších detailů. Lze také doplnit jmenovku s Vaším jménem. No a v tu chvíli už je vysněný svrchník téměř hotov, neboť specialisté z Alexander Leathers už stříkají, spojují, sešívají, zkrátka kompletují další skvost. My v Denim Heads jsme připraveni vyjít vstříc všem Vašim požadavkům. Pokud máte právě teď nějaký dotaz, klidně nám pište na: info@denimheads.cz .

Zip sleeve - very popular not only among bikers

If you are wondering how you can prepare tailored jacket, do not expect any special science. All the weight is on the correct use of sartorial meter and combining ability. First thing first we measure the chest, then waist. It is important to have size of shoulders range and back length. The last and equally important measure of the sleeves, measure from the seam at the shoulder to the elbow and then to the wrist more. If you have all the necessary extents, so you can expect pleasant part of which consists in choosing the type jackets, leather hide type and how to handle the details. You can customise almost all the parts of the jacket to your needs. You can have different types of sleeve ends, different zippers, you can say how much of inner and outer pocket you want. There is a possibility to have a name tag inside of your jacket. In the next stage of the definition of your dream jacket you can choose the lining, it can be made of plain one-color cotton or moleskine or you can choose from the endless varieties of traditional manufacturer of Scottish tartan:Lochcarron. Well, at the moment it is a dream overcoat almost done, because specialists from Alexander Leathers longer spray, combine, cut, sew and simply complete the next gem. We, at Denim Heads, are always ready to fulfil all your wishes. If you have any question right now, please let us know: info@denimheads.czKdyž říkáme skvost, nemluvíme do větru, protože kvalitně zvolená surovina je přírodního charakteru. Navíc se používá spousta postupů k tomu, aby byla kůže chráněná proti všem myslitelným vlivům – ať mechanickým, klimatickým, termostatickým. Naštěstí jsou více než stoleté znalosti využívány ve prospěch nejen samotného výrobku, ale i uživatele. Bunda je od této chvíle nedělitelnou součástí Vašeho života, a ten chcete prožít v maximálním pohodlí a kondici. Alexander Leathers výběrem toho nejlepšího z nabídky vydělaných kůží vytváří autentické, odolné, silné, v unikátní podobě a s pořádným potenciálem pro získání patiny, se kterou na jeden lidský život ani nevystačíte. Spolupráce s těmi nejlepšími se projevuje v tradičním pojetí i naprosto dokonalé řemeslnosti sdílené po celé generace. V oblasti kůže je dokonalost nutná, charakter už pomůžete bundě najít díky své osobnosti sami.

Different color combinations of tartan for lining


When we say a gem, we're talking to the wind, because well-chosen quality raw material has a natural source. Moreover, it uses a lot of practice for the leather to be protected against all possible influences - whether mechanical, climatic, thermostatic. Fortunately, there are more than a century of knowledge used for the benefit not only the product itself, but also the user. The jacket is by now an integral part of your life, who want to experience the maximum comfort and fitness. Alexander Leathers selecting the best bid earned creates authentic leather, durable, strong, unique in a good shape and with proper potential to get the patina which one human life is not enough. A cooperation with the very best is reflected in the traditional sense and absolutely perfect craftsmanship shared across generations. In the leather jacket world, there is an only way how to make a best jacket possible. Use the best fabrics and a real time-consuming craftsmanship. And then, thanks to the natural character of the jacket, it will change slowly to real  perfection which will be only yours.


-Oskar Švarc- & DH crew-