pondělí 16. června 2014

Kožená bunda část 2. / Leather jacket part 2.


První část článku o kožených bundách ZDE na našem blogu.

Další podstatným důvodem, proč se tak rádi a s pokorou u kožených bund vracíme k heritage inspiraci, je fakt, že sportovní bundy jsou sice vybavené bezpečnostnimi prvky, ale především jejich vzhled neodpovídá požadavkům na autoritativně-elegantní vzhled. Už jen všechny ty výztuže, výraznější zipy, chrániče kolen a loktů, vyšší límce, delší střih zad, ale celkově okázalá sportovnost odděluje obě kategorie na linii módního vkusu. A to bez ohledu na to, že některé sportovní kožené bundy vyrábějí zavedené oděvní stálice. Jak zní tedy recept na dokonalý vintage kus? V receptu by neměla chybět sdílená vášeň pro autentický střih, nejlepší dostupné materiály a tradiční výrobní postupy s naprostým zaujetím pro detail. Kusů bund se nemusí vyrábět příliš, ale měly by být (relativně) pohodlné, ale především funkční. Slouží pak především nadšencům, přičemž cíl je zřejmý – bunda jako osobitý „společník" pro zbytek života, na kterého je maximální spoleh. V neposlední řadě i pro pocit, že oblékáte originál, z něhož nemáte pocit, že je šizený na materiálu nebo při výrobním procesu. Takový kus oblečení pak může rozvíjet vlastní patinu, charakter i tvar během Vaší dlouhé pouti časem. Základem pro tak ryze pojatý maximalismus je materiál. Zvířecí kůže velice dobře umožňuje zrání, jde tedy o surovinu, u které se počítá s dlouhověkostí. Mezi nejhojněji využívané typy se řadí kůže kravská, ovčí, jehněčí, vepřová, jelení a antilopí. Stažená a rozvrstvená kůže se poté zpracovává chlazená, nasolená a naložená v sudech s chloridem sodným. Poté se posílá do koželužny, kde existuje celá paleta postupů, jejichž cílem je zachovat kvalitu kůže i během změkčovací fáze. Poté už přichází ke slovu finální úpravy, kdy se používají v dílně skladované nitě, látka podšívek, podkladky do švů, knoflíky, druky, zipy, svorky, atd.

Tartan lining - is there anything else more typical for Scotland?

First part of this great article about leather jackets is HERE on our blogsite.

Another important reason why we spend the love and we return with humility into leather jackets' heritage inspiration again, is the fact that the sports jackets are indeed equipped with safety features, but their appearance does not respond to the authoritative-chic look. OK, we can see all the supports, stronger zippers, knee and elbow pads, higher collar, long cut back, but overall sportiness spectacular separates the two categories on the line of fashion taste. Regardless the fact that some of the sports leather jackets are manufactured by established fashion brand stars. So what's the recipe for the perfect vintage piece? We should not miss the shared passion for an authentic fit, the best available materials and traditional manufacturing methods with an absolute focus on details. Not many pieces may be produced in a short time, but they should be (relatively) comfortable but also functional. They're used mainly by enthusiasts, but the objective is clear - to have a jacket like a "companion" for the rest of his life, and should be maximally reliable. Finally, as for the feeling that the original dress, from which you do not feel that it is cheating you with a material nor through manufacturing process. Such a piece of clothing can then develop their own patina, character and shape during your long journey across the time. Basis for so purely conceived maximalism is always fabric. Animal skin allows aging process very well, it is raw material for which is expected to longevity to last. The most widely used types include steer hide, horse hide, sheep hide, lamb skin, classic pork leather, eventually deer or antelope. Cut off and stratified skin is then processed chilled, salted and pickled in barrels of brine. Then had sent to the tannery where there are applied a range of practices aimed at maintain the quality of the skin during the softening phase. Then it comes to finishing all long process, when got used in the workshop stored yarn, fabric lining, buttons, snaps, zippers, clamps, etc.
Tradice zpracování kožených svrchníků sahá téměř 300 let zpátky a jen skutečně málo firem v historii dokázalo v dlouhodobějším horizontu vyrábět kvalitní a v delší časovém horizontu krásnějící kusy bund. Přesto jmenujme tradiční značky Doniger, MacGregor, Monarch, Dubow, Rough Wear, Cable Raincoat, Star Sportwear, Bronco, Spiewak, Eastman anebo Aero Leathers, které se zasloužily o popularizaci skvělého jména dnes již ikonického svršku. A právě posledně jmenovaná značka je i symbolickou kolébkou našeho dvorního dodavatele Alexander Leathers, neboť tato party koželuhů, střihačů a šiček/šičů, přišla právě od nich ze skotského Galashields. Jde o tým zkušených mistrů, specialistů ve tvorbě obdivovaných vojenských a motorkářských bund povětšinou z období 20. až 60. let minulého století. Vášeň pro historicky prověřené typy kožených bund zúročují znalci řemesla hledáním autentických klasik, a především jejich střihů, které převádějí do moderní řeči nejenom kvalitním zpracováním, díky kterému máte bundu jako ulitou. Např. současná podoba A-2 v zásadě odpovídá záměrům výrobců, každá firma rozvíjí vlastní představu vlastním směrem. O skvělém servisu spočívajícím například v úpravách dle přání zákazníků se zmíníme hned po výmluvném videu…
Jacket type A-2, classic


The tradition of processing leather overcoats reaches almost 300 years ago and only a few companies actually ever managed in the long term to produce quality and beautified pieces of jackets. Yet mention the traditional brand Doniger, MacGregor, Monarch, Dubow, Rough Wear, Cable Raincoat, Star Sportwear, Bronco, Spiewak, Eastman or Aero Leathers, who contributed to the popularization of the great names of the now iconic superstructure. And the latter brand is the symbolic birthplace of our court vendor Alexander Leathers, because this crew of tanners, cutters and sewing machinists came from the Scottish Galashields . It is a team of experienced masters, specialists in the creation admired military and biker jackets mostly from the period 20th to 60th years of the last century. A passion for historically proven types of leather jackets capitalizes connoisseurs of craftsmanship through looking for authentic crafts classic, primarily the cuts that transform into modern speech not only processing quality, which makes you a jacket fits as a glove. The current form of A -2 essentially corresponds to the intentions of producers, each company develops its own idea of ​​self- direction. The fantastic service consisting , for example, editing by customer, we will mention just after eloquent video ...

Jacket type B-3

Pokud se zaměříme na podstatné, co tým řemeslníků (a řemeslnic) ze skotského Selkirku dokáže, pak je to tvorba originálů kožených bund na míru. Dáno je to tím, že v AL využívané druhy usní napodobují klasické materiály z 20.-60. let minulého století ve vysoké kvalitě. Kůže je – jak víme – přírodní produkt, tudíž žádné dvě si nejsou podobné, což Vás při vytváření vysněného originálu staví do výhody (samozřejmě až po zadání zvolené textury a tlouštky kůže). Rozhodujícím faktorem, a to je nejdůležitější, zůstává pro našeho dodavatele kvalita, nikoliv kvalita. Vyberete-li si kůži, pak ji specialisté v AL vezmou již vyčiněnou a použijí rozbrušovací kotouče, aby každá jedna součást bundy před sešitím byla optimalizovaná ještě před nařezáním komponentů. Před sešitím máte poslední možnost zasáhnout do procesu výroby. Stejným způsobem se připravena i podšívka. Ve chvíli, kdy jsou díly nařezány, dostane je šička, která sestaví bundu přesně podle objednávky. Výrobní linka je totiž pro tým Alexander Leathers sprostým slovem. Ke slovu přijdou klasické šicí stroje a nejpevnější nítě. Díky takto koncipované výrobě máte zajištěnu bundu na celý život, která ještě více zkrásní nošením a stane se i odkazem mistrovské práce třeba i pro generaci Vašich vnoučat. Kontrola kvality patří samozřejmě k samozřejmým servisním úkonům těsně před odesláním zpět k nám do Denim Heads, kde si onen nádherný kus oděvu můžete odebrat.


Brown Horween Horsehide and default Talon zipper


If we focus on the essentials of what a team of Scottish Selkirk artisans and craftsmen capabilities - then this is the creation of original leather jackets that perfectly fits. Given this is that in the AL exploited species mimic classic leather materials from 20th to 60th years of the last century in high quality. The skin is - as we know - a natural product, therefore no two are not similar, when you want to create a dream original it holds you into advantages (of course after entering the selected texture and thickness of the skin). The decisive factor, which is most important, it remains our supplier for quality, not quality. If you choose the skin, then specialists in the AL take no longer and apply tanned and used cut-off wheels that each one part of the jacket before sewing was optimized before being completed with cut components. Before sewing your last chance to intervene in the production process. In the same manner, operates with the lining. At a time when the parts are cut, are put into sewing machinist hands to draw a jacket exactly as ordered. The production of confection line is dirty word for the Alexander Leathers team. The word comes classic sewing machines and strongest thread. With such a designed production have secured a jacket for life, which further using makes more beautiful wearing it and become a reference work even for your grandchildren's generation. Quality control is, of course servicing tasks just before sending back to us in Denim Heads, where you can pick a wonderful cloth piece.Slavným producentem vydělané kůže nejvyšší kvality je firma Horween, založená roku 1905 v Chicagu Isadore Horweenem. Ten dal vzniknout nejenom prvotřídní kožezpracovatelné továrně, ale defacto založil celou dynastii. Horween je pojem nejenom kvůli cordovanu, z kterého se celá desetiletí vyrábí míče v NFL (pozor, Horweenovi synové tuto soutěž úspěšně hráli!), ale především kvůli extrémně kvalitnímu typu kravské kůže Chromexcel, která je vyhlášená neuvěřitelnou odolností a schopností se téměř neopotřebovávat. Proto je i úhelným kamenem většiny bund, které v Alexander Leather ušijí. Ptáte-li se, jak dosahují tak skvělých výsledků, pak je nutné sledovat proces vydělávání kůže od začátku. Základem je vybrat superšpičkové komponenty, což znamená používat materiál se optimálním povrchem o dostatečné tlouštce, která se ve většině případů rovná 1,4 mm. Kromě chráněné receptury na samoleštící zpracování všech typů zvířecích kůži Aniline Chromexcel, používané na nejelegantnější kousky bund, jsou k dispozici i sady odstínů dalších typů horweenovské tříuncové kůže Warhawk, Jerky Horse, Goat Skin, Crazy Steer, anebo výrazně barevné a texturou vynikající severoamerická ovčí kůže Red Sheepskin. Ve všech varintách, tedy u matných i lesklých se pohybuje tlouštka mezi 1 - 2 mm. není bez zjímavosti, že jeden i další z našich dodavatelů používá usně Horween: Viberg boots!One of the most famous producer of tanned leather is top quality is Horween company founded in Chicago at 1905 by Isadore Horween. It gave rise not only first-class tanning factory, but defacto founded a whole dynasty. Horween notion is not only because of cordovan, from which decades manufactures football balls in the NFL (note that Horween's sons successfully played this competition), but mainly due to the extremely high-quality cowhide Chromexcel, which is renowned for the incredible resilience and almost not any wear damaging. That is why the cornerstone of most jackets, which will be ready in Alexander Leathers. If you're wondering how to achieve such great results, it is necessary to monitor the tanning process from the beginning. The base is to choose the best components , which means using the fabric with optimal surface and sufficient thickness, which in most cases is equal to 1.4 mm. In addition to the protected recipe for self-processing of all types of animal skin Aniline Chromexcel used the most elegant pieces of jackets, there are also other types of shades set horween's 3oz skin Warhawk , Jerky Horse, Goat Skin , Steer Crazy, or brightly colored and textured superior North American leather Red Sheepskin. In all variations of chrome/glossy thickness ranges between 1-2 mm. We have to point out that also another our supplier uses Horween leathers: Viberg boots!
Nyní se vraťme ke stručné rekapitulaci typů bund. Celému spektru střihů samozřejmě dominují vojenské klasiky, jejichž kategorie jsme rozdělili už v první části článku, ale možností je samozřejmě mnohem víc. Roadster těží z praktičnosti bund primárně určených pro motorkářské fanatiky. Má dvě boční kapsy, jednu zipovou na prsou, vnitřní kapsa je nalevo a na druk. Rukávy jsou zdvojené masivně v lemech, límec je větší, aby se dal použít jako větrolam. Záda jsou tvořená dvěma kusy, uprostřed rozdělená švem, dole po stranách nechybí dle šířky pasu nastavitelná poutka. Roadstery se vyrábí i se čtyřmi kapsami, záleží tedy pouze na Vaší preferenci. Dalším oblíbeným typem je Café Racer s charakteristickým dvoudrukovým zvedáčkem u krku a nařasenými zády v oblasti napojení trupu na rukávy. Bederní oblast chrání materiálové zdvojení. Volíte-li koňskou kůži (tzv. horsehide), připravte se na pocit podobný pobytu v středověkém vojenském brnění, jenž ovšem častým oblékáním změkne natolik, že si občas i pohvízdnete. Zapomenout bysme neměli ani na variaci kabátů, totiž na „přísně" vypadající Lavant. První vrchol popularity zažil v 20.-30. letech minulého století, nedávno jste variaci měli možnost vidět například ve filmu Grand Budapest Hotel na postavě zabijáka v podání Willema Dafoa. Bundou, u které není od věci popřemýšlet o zajímavém potisku, je klasický typ střihu z 30.-40. let minulého století The Top Notch, ovšem jen v případě, že bude vyroben z kůže Smooth Steerhide umožňující právě tuto výzdobu. Zároveň jde o nejjemněji zpracovávanou americkou useň, kterou však vydělávají Korejci. Zajímavé jsou i variace na původní křiváky od firmy Schott, které náš partner nabízí v různých variantách podle lokálních verzí od Oakland po Detroit model. K dispozici jsou také kustomizovatelné bundy v čele s Daytona modelem. U všech typů počítejte každopádně buď s jednodobarevnou bavlněnou nebo Moleskine podšívkou anebo může být z překrásného barevného skotského tartanu.

Roadster Jacket

Café Racer

Now let us return to a brief recap of the types of jackets. The whole range of cuts , of course, dominated by the military classics, the categories are split already in the first part of the article, but the possibility is of course much more. Roadster benefits from the practical face of jacket, primarily intended for motorcycle fanatics. It has two side pockets, one zipped across his chest, inside pocket on the left is a stud. The sleeves are doubled massively in the hem, collar is larger in order to use as a windbreak. The back is made ​​up of two pieces, divided in the center seam, down the sides missing according to width by adjustable waist belt. Roadster is available also with four pockets, it depends only on your preference. Another popular type is the Café Racer with a characteristic double stud stand-up collar, neck and draped back in the trunk connection to the sleeves. The lumbar parts are protected by the material duplication. When selecting the horse's skin (horsehide) , prepare to feel like staying in a medieval military armor , which , however, frequent dressing softens, so the sometimes you will whistle accidentally. We should not forget the variation coats, namely the "heavy" looking Lavant . Experienced first peak of popularity in the 20th to 30th years of the last century, have recently had the opportunity to see the variation in such films as Grand Budapest Hotel on the character killer acting by Willem Dafoe. The jacket for which is not unreasonable to think of an interesting print is a classic type of style from 30th to 40th years of the last century the Top Notch, but only if it is made ​​of leather kind of Smooth Steerhide allowing just the decor. it is also the finely elaborated American leather , which, however, earn Koreans. Very interesting are variations on the original crooks from Schott that our partner has different versions according to local versions of Oakland to Detroit model. Available are also customized jackets with Daytona model in first row. For all types be sure they can be lined either with a plain fabric or a colorful beautiful Scottish tartan.

Lavant jacket

Top Notch Jacket


Pokud vás zajímá, jak Vám připravíme bundu na míru, nečekejte žádnou speciální vědu. Veškerá tíha leží na správném používání krejčovského metru a kombinačních schopnostech. Metrem neprve změříme hrudník, poté pas. Důležitá je rozložitost ramen a délka zad. Poslední a neméně důležitou mírou jsou rukávy, které měříme od švu na ramenou k lokti a pak ještě k zápěstí. Pokud máte k dispozici veškeré potřebné míry, tak na Vás čeká příjemnější část, které spočívá ve výběru typu bundy, typu kůže a způsobu zpracování detailů. V další etapě si nadiktujete v jaké barvě chcete podšívku. K dispozici je takřka nepřeberné množství barevných kombinací tradičního skotského tartanu od firmy Lochcarron. Je možné si zvolit také množství kapes, typ zipu, způsob řešení rukávu a spoustu dalších detailů. Lze také doplnit jmenovku s Vaším jménem. No a v tu chvíli už je vysněný svrchník téměř hotov, neboť specialisté z Alexander Leathers už stříkají, spojují, sešívají, zkrátka kompletují další skvost. My v Denim Heads jsme připraveni vyjít vstříc všem Vašim požadavkům. Pokud máte právě teď nějaký dotaz, klidně nám pište na: info@denimheads.cz .

Zip sleeve - very popular not only among bikers

If you are wondering how you can prepare tailored jacket, do not expect any special science. All the weight is on the correct use of sartorial meter and combining ability. First thing first we measure the chest, then waist. It is important to have size of shoulders range and back length. The last and equally important measure of the sleeves, measure from the seam at the shoulder to the elbow and then to the wrist more. If you have all the necessary extents, so you can expect pleasant part of which consists in choosing the type jackets, leather hide type and how to handle the details. You can customise almost all the parts of the jacket to your needs. You can have different types of sleeve ends, different zippers, you can say how much of inner and outer pocket you want. There is a possibility to have a name tag inside of your jacket. In the next stage of the definition of your dream jacket you can choose the lining, it can be made of plain one-color cotton or moleskine or you can choose from the endless varieties of traditional manufacturer of Scottish tartan:Lochcarron. Well, at the moment it is a dream overcoat almost done, because specialists from Alexander Leathers longer spray, combine, cut, sew and simply complete the next gem. We, at Denim Heads, are always ready to fulfil all your wishes. If you have any question right now, please let us know: info@denimheads.czKdyž říkáme skvost, nemluvíme do větru, protože kvalitně zvolená surovina je přírodního charakteru. Navíc se používá spousta postupů k tomu, aby byla kůže chráněná proti všem myslitelným vlivům – ať mechanickým, klimatickým, termostatickým. Naštěstí jsou více než stoleté znalosti využívány ve prospěch nejen samotného výrobku, ale i uživatele. Bunda je od této chvíle nedělitelnou součástí Vašeho života, a ten chcete prožít v maximálním pohodlí a kondici. Alexander Leathers výběrem toho nejlepšího z nabídky vydělaných kůží vytváří autentické, odolné, silné, v unikátní podobě a s pořádným potenciálem pro získání patiny, se kterou na jeden lidský život ani nevystačíte. Spolupráce s těmi nejlepšími se projevuje v tradičním pojetí i naprosto dokonalé řemeslnosti sdílené po celé generace. V oblasti kůže je dokonalost nutná, charakter už pomůžete bundě najít díky své osobnosti sami.

Different color combinations of tartan for lining


When we say a gem, we're talking to the wind, because well-chosen quality raw material has a natural source. Moreover, it uses a lot of practice for the leather to be protected against all possible influences - whether mechanical, climatic, thermostatic. Fortunately, there are more than a century of knowledge used for the benefit not only the product itself, but also the user. The jacket is by now an integral part of your life, who want to experience the maximum comfort and fitness. Alexander Leathers selecting the best bid earned creates authentic leather, durable, strong, unique in a good shape and with proper potential to get the patina which one human life is not enough. A cooperation with the very best is reflected in the traditional sense and absolutely perfect craftsmanship shared across generations. In the leather jacket world, there is an only way how to make a best jacket possible. Use the best fabrics and a real time-consuming craftsmanship. And then, thanks to the natural character of the jacket, it will change slowly to real  perfection which will be only yours.


-Oskar Švarc- & DH crew-
Žádné komentáře:

Okomentovat