pondělí 30. června 2014

StetsonSTETSON: VÁŠEŇ JMÉNEM KLOBOUK, OZDOBA JMÉNEM ČEPICE (část 1)

STETSON: PASSION NAMED HAT, DECORATION NAMED CAP (Part 1)

část 2. / Part 2. --> HERE

aktuální nabídka / actual offer --> HERE

Charakteristické obruby klobouků Stetson věhlasem vstoupily do hájemství lidové slovesnosti. Původní součásti armádních uniform rozšířených během éry Divokého západu, se od jisté doby vyslovuje právě „stestn". Nový rozmach tradičního výrobce pokrývek hlavy zaznamenává firma až v novém miléniu, kdy výroba heritage klobouků, ale také čepic, přesunula těžiště z bývalé bašty USA do Německa. Pojďme se nyní podívat na historii módního doplňku, který změnil tvář můžů a tím i světa.

Distinctive trim of 
Stetson hats had that fame which entered the realm of folklore. Originally, part of the military uniform expanded during the era of the Wild West, with some time just pronounced "stestn." A boom of this traditional manufacturer of headwear company reached the company at the beginning of new millennium, when the manufacturing of heritage hats and caps was shifted from the  former base in USA to Germany. Let us look now at the history of this fashion accessory that has changed the shape of men, and thus the whole world.

Indiana Jones and his Stetson hat

První vlašťovkou ságy jménem Stetson byl model Boss Of The Plains (volně přeloženo jako Vládce plání), jehož prototyp zamýšlel John B. Stetson původně spíš jako vtip, ještě předtím než rozjel v roce 1865 masovou výrobu. Praotec všech westernových klobouků se stal základním kamenem produkce. Pádným důvodem je i to, že se hodí do každého počasí, navíc byl i voděodolný, lehký, pevný a elegantní. Vyšší, čtyřpalcové tělo klobouku lemovala široká obruba zajišťující ochranu ramen, krku i obličeje před prudkými slunečními paprsky. Pro odlišení přední a zadní části klobouku byl implementován vnitřní lem, klobouk měl k dispozici i šňůrku na připevnění. Materiálem byla bobří srst, která zajistila nepromokavost, což využívali kovbojové, kteří si z klobouku dělali pojízdnou zásobárnu vody. Zajímavý fakt, který bych si nedovolil opomenout – s názvem stetsn jsou ztotožňovány vlastně všechny kovbojské klobouky… Samozřejmě, že klobouk určoval i společenský status vlastníka. Každopádně úhelný kámen pro svůj obchod John v Boss Of The Plains našel. A nebyl to vůbec levný kus doplňku! Byl i příznakem toho, že jeho nositel na "to" má.

The first fruit of the saga by Stetson have became model Boss Of The Plains, the prototype of which meant John B. Stetson originally just a joke, some time before he started the mass production in 1865. A grandfather of all the western hats became a cornerstone of production. There were some good reasons for that: works well in any weather, moreover, it was also waterproof, lightweight, strong and elegant. Higher, four inch wide crown hat lined skirt ensuring the protection of the shoulders, neck and face from strong sunlight. To distinguish the front and back of the hat has been implemented inner rim hat was also available on the cord attachment. The material was beaver fur, which provided waterproofness and they were used by the cowboys, who used this hat as an improvised jar of water. An interesting fact, which I would not dare miss - called stetson are actually identifying all cowboy hats ... Of course, the hat determined the social status of the owner. Anyway, Stetson've been found cornerstone by John for the business in Boss Of The Plains. And it wasnt even a cheap piece of accessories! To have a Stetson hat seemed to be a proof that the owner is able to pay for that.


Boss of the Plains

Móda předminulého století nepádila vpřed žádnými mílovými kroky, proto se ani nelze divit, že 20 let dominoval BOTP sféře klobouků. Časem se ale přece jen začaly prosazovat zásadní změny, jako promačkávaná koruna klobouku anebo k čelu či týlu se svažující lem (tzv. Carlsbad crease), po stranách přehnuté obruby viděné prvně v Novém Mexiku. Klobouky začaly zdobit i ornamenty, mnozí z honáků dobytka byli na dálku rozpoznatelní podle toho, jak moc deformovali původní tvar. Čím více na jih, tím více bylo možno narazit na další klasiku – mexické sombero. Dalším hitem byl tzv. Montana dent se čtyřmi přehyby lemu. Posledním známějším americkým kloboukem se pak během 2. matabelové války v letech 1896-97 stal klobouk korunou připomínající odšťavovač citrónů. Klobouky tohoto stylu bylo možné vidět nejenom během druhé anglicko-búrské války, později ale i u skautských vedoucích.

Montana dent (Montana peak) hat


The fashion of the nineteenth century was not really a progressive one, so it is not surprising that for 20 years there was a domination of BOTP in hats sales. But then there happened some major changes: the crown of a hat was dented to the front and the rim started to be sloped (the Carlsbad crease). The folded sides of rim were first seen in New Mexico. Hats began to be illuminated by ornaments, many of the cowboys were remotely recognizable by how much distorted the original shape. The further south, the more it was possible to come across another classic - Mexican somber. Another hit was the Montana dent with four folds hem. American hat became even more famous during the second war of makable in 1896-97, it was the shape of the hat with the crown reminding of a lemon juicer. Hats of this style can be seen not only during the Second English-Boer War, but later also on heads of scout leaders.


Boer war hat


Speciální kapitolou je využití stetsonů v armádních a policejních službách. Členové kavalérie při US Army nasazují klobouky při slavnostních příležitostech, aby nahradili formální čepice nebo barety. Placky ve tvaru Stetsonů naleznete na uniformách policejního oddělení vražd a loupeží v Dallasu. Za Atlantikem se ke stetsonům hlásila od roku 1905 paramilitantní britská organizace Legion of Frontiersmen, jihoafrická policie oblékala klobouky od roku 1901. Nejinak jsou na tom pak Kanaďané – jejich charakteristické „skautské" klobouky defilovaly v druhé búrské válce pod vedením Robert Baden-Powellla, který objednal pro interní potřebu celkem 10 000 kusů. Kanadská jízdní policie je pak při propagaci klobouků zřejmě nejznámější, i díky pastelově hnědému odstínu. Tradice šla tak do hloubky, že klobouky byly součástí uniformy nejenom mezi lety 1909 až 1933, ale i v letech 1997 až 2009! Abychom možná až příliš seriózní téma trochu odlehčili, vzpomeňme na vtip, který koloval na apríla 2011, kdy americká armáda vypustila informaci, že černé barety nahradí stetsony, což podpořila i fotoshopem upravenou fotografíí na které nechyběl ani pes v klobouku. Celkem vtipná reakce, bereme-li v potaz to, že originální firemní logo zobrazuje vztyčeného bobra.


Stetson hats in service
A special chapter is the use of Stetson army and police services. Members of U.S. Army cavalry wear hats on ceremonial occasions, replacing more formal hats or berets. Badges with Stetson shape can be found on the uniforms of the Dallas police department for homicide and robbery. In Britain, it can be reported that they use Stetsons since 1905, when the British paramilitary organisation Legion of Frontiersmen wore them as part of their uniform. South African police wore hats since 1901. None other policy was chosen then by Canadians - their characteristic "scout" hats filed in the Second Boer War under the leadership of Robert Baden-Powellla, which ordered for internal use a total of 10,000 pieces. Royal Canadian Mounted Police was promoting their hats probably the best, thanks to a pastel shade of brown. Tradition went so far that those hats were part of the uniform not only between 1909-1933, but also in the years 1997-2009! If we would like to get the topic a bit less serious, there is a joke that circulated on April 2011, when the U.S. military released information that replaces the black berets hats, which also supported photoshop edit of the photo on which there was a dog in a hat. Quite funny response if we take into account that the original company logo displayed erect beaver.

Se zvýšenou poptávkou (a je celkem jedno, jestli objednávali kovbojové, desperáti anebo soudci) přišla potřeba rozšířit výrobu. John se proto stěhuje do Philadephie, kde na ploše devíti akrů postaví továrnu, která je schopná vyrobit 3 300 000 klobouků za rok. Málokdo si dnes vzpomene, že v jeho industriálním hospodářství se vyráběly i voňavky, bourbon, oblečení, boty, brýle, pásky, zkrátka vše, co patřilo k legendě Divokého západu. Nedosti na tom, stetsony na hlavě nosili i skutečné legendy jako byl Buffalo Bill, Calamity Jane a dokonce i nechvalně známý George Custer. Jedničkou mezi Texasany byl tzv. „desetigalonový" klobouk. Ten nemá nic společného s objemem, spíše se španělským výrazem pro stuhu. Když už jsme zmínili Calamity Jane… klobouky pro ženy zažívaly boom mezi lety 1930-1950, tedy v době, kdy byly povinnou součástí pánského šatníku. Za zmínku jistě stojí, že zvlášť v době poválečné konsolidace získala značka skvělou výchozí pozici v Austrálii, Brazílii, Německu, Jižní Africe, Japonsku, ale překvapivě i v exotické Guatemale. To už se měl ale pomalu přiblížit soumrak značky, vyznačující se odlivem zájmu o klobouky a relokací výroby do menších provozů v různých částech USA od Texasu až po Missouri.

Buffalo Bill


With the increased demand (and it does not matter if the Stetsons were purchased by cowboys, outlaws or judges) it was really necessary to expand production. John has therefore moved to Philadelphia, where on an area of ​​nine acres he build a factory able to produce 3.3 million hats a year. It would be fair to remind that his facilities produced fragrances, bourbon, clothes, shoes, sunglasses, belts, and everything that suits to the legend of the Wild West. The hats were popular among all the levels of society, but these hats were worn by real legends like Buffalo Bill, Calamity Jane, and even the infamous George Custer. There was also one style which was most popular among Texans, called "ten gallon" hat. This had nothing to do with the volume, but it was rather a Spanish word for ribbon. Speaking about Calamity Jane ... hats for women experienced a boom between 1930-1950, at a time when the hats were mandatory part of an every man's wardrobe. Definitely worth of mentioning is the fact that particularly during the post-war consolidation gave the brand a great starting position in Australia, Brazil, Germany, South Africa, Japan, but also surprisingly exotic Guatemala. But the dusk of brand was close, characterised by the tide of interest in hats in general and relocation of production to smaller operations in different parts of the U.S. from Texas to Missouri.
Vliv otce zakladatele byl tak velký, že po něm byli na sklonku jeho života pojmenovány dvě floridské školy. Ale i po jeho skonu se například v roce 1906 drželo výrobní číslo stále kolem 2 000 000 kusů ročně. Firma už nezásobuje jen chlápky na koních, ale vyrábí i vycházkové a luxusní klobouky, pro muže i ženy. Stetson zkrátka pracuje s elegancí jako se sofistikovaným nástrojem a po dlouhá desetiletí mu to vychází na 100 procent. Po každém heroickém vzepětí ale přichází ústup ze slávy, v šedesátých letech se móda osvobozuje od starého haraburdí a tak klobouky nahrazuje prostovlasost, sportovní čepice případně originálně pojaté typy pokrývek hlavy. Celé jedno odvětví byznysu musí přehodnotit priority, proto se od roku 1970 výroba klobouků dislokuje do několika menších manufaktur od St. Louis po texaský Garland, kterým Stetson poskytne licenci. V osmdesátých letech popularitu klobouku pozvedne trilogie o archeologovi-dobrodruhovi Indiana Jonesovi, o dekádu později (konkrétně v roce 1998) silnou pozici prodejce převezmou FWS Hats z Kolína nad Rýnem, jež nechají velkou část produkce vyrábět v Drážďanech, ale i všude jinde, mj. i v Čechách. Stojí za odnoží Stetson Europe. Za relativně krátkou dobu značka ožila i díky vlivu oděvních veletrhů jako např. Bread & Butter natolik, že dnes i mladší ročníky považují klobouk za povinnou součást jejich šatníku. Kolekce Stetson Rocks pak od roku 2009 nabízí speciální edice klobouků spolunavrhované muzikanty! Nyní se ale trochu vraťme v čase a podívejme se, jak se vyrábí tradiční, hrdé Stetsony jak je znáte z kultovních westernů…The influence of the founding father was so big that two Florida schools were named after him at the end of his life. But even after his death, for example, in 1906, the yearly production was still around 2,000,000 pieces. The company does not supply just cowboys, but also produces walking and luxury hats for men and women. Stetson simply works with the elegance as a sophisticated tool, and for decades was very sufficient. But in history all the heroic exertion precede a fall. In sixties, a fashion exempts from old junk and so the now conservative hats are replaced by free hair style, sports caps and also originally conceived types of headgear. An entire industry business needs to rethink priorities, thus since 1970 the production of hats deploys into several smaller factories from St. Louis the Texas Garland, which provide Stetson license. In the eighties, the popularity raises with the trilogy of archaeologist-adventurer Indiana Jones, a decade later (particularly in 1998) take a stronger position on the market by a company FWS Hats from Cologne. They start a large part of the output produced in Dresden, but also in other countries, including Czech republic. They build a Stetson Europe branch. In a relatively short period of time the brand was revived thanks to the influence of clothing fairs like Bread & Butter so that today even young guys consider a hat as a compulsory part of their wardrobe. Collection Stetson Rocks then from 2009 offers a special edition hats co-created by musicians! But now let's go back a little in time and see how to make traditional Stetson proud as you know from cult westerns ...

Dnešní Stetson, alespoň co se evropských teritorií týče, nabízí tradiční kovbojské klobouky se širokou obrubou, vycházkové klobouky, které z každého chlapa udělají štramáka, ale také nepřebernou škálu čepic, díky kterým si uvědomujeme jak dlouhým vývojem doplněk za několik století existence prošel. Těžiště tohoto trendu leží samozřejmě v časovém horizontu mezi 20. a 40. lety 20.století, kdy se čepicemi zakrývala většina mužských lebek – pekaři počínaje, kolportéry konče. Nabídka čepic je samozřejmě proměnlivá, nejznámější z nich bude ve všech teritoriích především masivní typ Hatteras, následován jarně-letními Linen Newsboy (v Evropě Brooklin Linen). Pro své neutrální barvy bývá, alespoň v našem obchodě, vyhledáván Glenfalls Flex v černém provedení. Typů čepic je zkrátka jak máku, proto je dobré reflektovat kromě velikosti hlavy i tvar obličeje (o tom napoví více pokračování tohoto článku). Nyní si ale před posledním částí naší výpravy za legendou pročistíme hlavu, zrovna vy jsi možná u sympaticky pojatého videa uvědomíte, jak moc jsou tyto bekovky horké zboží.

Stetson Brooklin Linen Grey

Stetson today, at least in European territories, features traditional cowboy hat with a wide rim, walking hats that every man will do the cracker, but also a wide assortment of hats and caps that makes you realize how big is the evolution that this supplement did for several centuries passed. The focus of this trend is, of course, in the time frame between 1920s and 1940 when the caps covered a majority of male heads - beginning bakers, colporters end. The variety of the caps and hats made is huge, but maybe the most famous of them will be in all territories for example massive type Hatteras, followed by spring-summer Linen Newsboy (for Europe Brooklin Linen). For its neutral color is, at least in our store, very successful Glenfalls Flex in black color. As mentioned, the offer is almost endless, so it is good to reflect head size, shape of the face, but also a purpose (simplifying: for summer linen for winter wool). We will focus on this in the next part of this article). Now, almost before the last part of our trip for a legend, let's clear our heads. Maybe after this nice video you'll realize how much the flat caps are so hot now.


Cut and Sewn from Stetson on Vimeo.


Dříve než se vypravíte pro jednu z nich do naší prodejny Denim Heads, zkusme ve stručnosti nastínit jak moc náročná je údržba a jak společně korenspondují velikosti. Velikost klobouků i čepic se v původním výkladu pohybuje mezi velikostmi 6 3/4 a 8, tudíž mezi 21 až 25 palci. Větší ani menší velikost nemá smysl hledat, Stetson má za zhruba 150 let existence doby experimentování za sebou a ani nepředpokládá, že by se objem lebky míjel s obvody mezi 53, 3 – 63,5 centimetry. Výběr je v Evropě usnadněn, větší část produkce je označena právě číslem, jež definuje předpokládáný objem v centimetrech. Hlavu si tedy můžete (pokud jste doposud jen tápali) změřit přímo na prodejně, i když věříme, že ve většině případů rozměr vlastní hlavy znát budete.

Stetson Hatteras Delave Organic Cotton

Before you go to pick up of them to our shop Denim Heads, let us briefly outline how difficult is the maintenance and how sizes correspond together. Size of hats and caps is in the original interpretation between sizes 6 3/4 and 8, so between 21-25 inches. Larger or smaller size does not make sense to look Stetson has over 150 years of time and experimentation behind or implied, that the volume of the skull passed between the circuits 53, 3 - 63.5 cm. The selection is facilitated in Europe, the bulk of production is marked by just a number, which defines the anticipated volume in inches. You can measure your head (if you're still only groping) directly at the store, although we believe that in most cases you know the size of your own head.

Stetson Burbank Linen


S údržbou klobouků a čepic je to trochu jiné, přistupme tedy k praxi. S čepicemi z bavlny, lnu anebo vlny je to dost podobné jako s údržbou triček nebo svetrů. Samotná údržba klobouků je složitější. Začněme filcovými klobouky, které se ukládají obráceně do krabic na klobouky tak, aby se neohly okraje. Prach i nečistotu z klobouku dostaneme jemným kartáčem pohyby z levé strany po směru hodinových ručiček. Klobouk nevystavujte vlivu tepelných zdrojů, stejně jako kombinaci horka a potu, aby se vnitřní lem nepatřičně nesrazil. Po zmoknutí klobouk oklepáváme po vzoru deštníku a obrácený ukládáme s vnitřní páskou přeloženou ven. Pokud chcete klobouk vyčistit od například vlasového gelu, použijte dětský pudr anebo kukuřičný škrob. Z hlavy nejlépe sundáte přidržením obruby, při minimálním kontaktu s tělem. Co se slamáků týká, je údržba dost podobná, s tím rozdílem, že se dá omývat kombinací woolite, voda a jemný kartáč, případně plenou. Poté ho nechte vyschnout na bezpečném místě. S pořízením pěkného kousku klobouku nemá smysl váhat, a to i v případě, že nemáte k dispozici tak parádní krabici na klobouky!

Stetson Willows Woolfelt


The maintenance of hats and caps is a little different, access therefore to practice. With a cap made of cotton, linen or wool is pretty similar to the maintenance of T-shirts or sweaters - just wash them accordingly. The mere maintenance of hats is difficult. Let's start with felt hats that are stored upside down in boxes for not damaging the trim of the hat. Dust and dirt out of the hat we get rid by a soft brush movings from the left to right like clockwise. Do not expose hat to heat sources, as well as a combination of heat and sweat to the inner rim unduly shrinking. After normal rainfall shake the hat modeled after an inverted umbrella and store the inside tape folded inside out. If you want to clean up the hat from such as hair gel, use baby powder or cornstarch. The best way you remove hat off the head is just holding the frames by tip of fingers, with minimal contact with the crown also. As boaters relates maintenance is quite similar, except that it can be washed by a combination woolite, water and a soft brush or a diaper. Then leave to dry in a safe place. With the acquisition of a nice piece of hat does not make sense to hesitate, even if you do not have so great hatbox!

Such a hatbox can be pretty nice too
-Oskar Švarc- & Denim Heads collective
Žádné komentáře:

Okomentovat