středa 14. listopadu 2012

When a man talks about Barbour / Když se řekne Barbour
J.Barbour & Sons Ltd. patří už desítky let k pojmům, u kterých se každý kultivovaný Evropan celkem rád a samozřejmě pozastaví. Naolejované pláště a bundy už dávno nejsou tradičním zájmem britských venkovanů, ale i lidí, pro které jsou bundy s charakteristickým logem rozzářeného majáku synonymem prakticky využitelného a dobře vypadajícího kusu oblečení. Historie značky Barbour je velmi rozsáhlá a společnost disponuje obrovským archivem.


J.Barbour & Sons Ltd.. one for decades to concepts where each cultivated European total love and of course suspended. Oiled coats and jackets are no longer interested in traditional British villagers, but also people who are for jackets with a distinctive logo beaming lighthouse stands practically usable and good-looking piece of clothing. History Barbour is very large and the company has a huge archive.


Na počátku dnes již více než legendárního příběhu byl John Barbour, který se z jižního cípu Skotska přestěhoval do South Shields u Newcastlu, nechal si registrovat v roce 1894 Trade Mark a v roce 1908 spustil unikátní výrobu bund, jež nemají dodnes ve světě obdoby. Venkovní oblečení pro všechny věkové kategorie napuštěné originální směsí vosku a oleje, tak aby odolávalo všem druhům nepříznivého počasí se stalo tak populárním, že jméno výrobce se stalo synonymem pro podobně řešené kusy oblečení stejně automaticky jako lux pro vysavače. Mluvíme o době, kdy funkční materiály nebyly ještě ani na papíře. Např. Gore-Tex byl vynalezen až koncem 50.let 20.století a komerčního využití se dočkal až o mnoho let později.


At the beginning of the now legendary story more than was John Barbour, who is from the southern tip of Scotland moved to South Shields in Newcastle, he had registered in the Trade Mark in 1894 and in 1908 began production of unique jackets, which have no equivalent in the world today. Outdoor clothing for all ages inked original mixture of wax and oil, so as to withstand all kinds of bad weather has become so popular that the manufacturer's name has become synonymous with similarly designed pieces of clothing as well as automatically lux for vacuum cleaners. We're talking about a time when functional materials were not even on paper. Eg. Gore-Tex was invented only in the late 50s of the 20th century and still hungry for commercial use until many years later.Balonové pláště a větší část těla halící svrchníky do klimaticky barvitého přírodního prostředí (nejenom) Ostrovů postupně získávali na větším pohodlí díky pohodlným límcům, nastavitelným manžetám, stoprocentně voděodolným kapsám, větracím otvorům a prostorným kapsám. Pojďme se proto podívat na některé zásadní „reprezentanty" z let 1910 až 1964, abychom se zorientovali, předtím než se podíváme na moderní kapitolu Barbour.


Balloon gowns and covering a larger part of the body overcoats in climate colorful natural environment (not only) Islands gradually gained greater comfort thanks to comfortable collars, adjustable cuffs, a wholly waterproof pockets, vents and spacious pockets. Let us therefore look at some essential 'representatives' from the years 1910 to 1964 in order to orient themselves, before we look at the modern chapter Barbour. Uncle Harry's Coat (1910) je prvním v řadě skvělých svrchníků, které uctívaly celé generace. Dvouřadý kabát byl pionýrem mezi oblečením, které mělo chránit před nepřízní počasí za všech okolností.


Uncle Harry's Coat (1910) is the first in a series of great overcoats that worshiped for generations.-Row coat was pioneer among the clothes that had protected from the weather at all times. 


Riding Cape (20. léta 20. století) aneb bunda jezdců na koních a drožkařů, opět nabídla skvělou ochranu proti dešti, vylepšenou o stahování a průduchy, což umožnilo nosit tento kus oblečení i za teplejšího počasí. 


Riding Cape (twenties of the 20th century) or jacket horsemen and cabmen, again offered great protection against rain, enhanced by downloading and vents, which allowed to wear this piece i wear in warmer weather. 

International Motorcycle All In One Suit (1936) byl vyroben přímo k příležitosti Šestidenní čili motocyklovému klání v terénu. Bunda je ušita ergonomicky, přičemž návrháři při šití rukávů už počítají s častým namáháním v loktech. Sytá olivová zeleň u dobře padnoucí bundy s nastavitelnými manžetami a páskem kolem pasu pro volnější pohyb noh se stala ikonickou. Mimojiné i díky kratšímu sametovému límci, který nepřekážel při nasazování helmy. Tvar kapes a provedení patentů již připomíná i dnešní Barbour bundy.


International Motorcycle Suit All In One (1936) were made directly to the occasion or six-day motorcycle race in the field. The jacket is ergonomically tailored, with designers for sewing sleeves already counted with frequent stress at the elbows. Deep olive green with good fitting jacket with adjustable cuffs and a belt around the waist for freer movement of the feet has become iconic. Among others thanks to shorter velvet collar, which obstruct the deployment of the helmet. pockets shape and design patents already reminds today's jackets.
Roku 1936 si u Barbour považují a tak v roce 2011 (75.výročí) vyrobili speciální edici International Jacketu a mimo jiné i video. O vyjímečnosti tohoto praotce motocyklových bund byli přesvědčeni téměř všichni jezdci z britských motokrosových týmů právě od roku 1936 až do roku 1977 a to je úctyhodná doba. Více o následníkách této kombinézy níže.


In year 1936 had consider, so in year 2011 (75th anniversary) produced a special edition of the International Jacket (video included). The uniqueness of this motorcycle jackets were convinced almost all riders from the British motocross teams just from 1936 until 1977 and it is a respectable time. More about this suit followers below.

The Ursula Jacket (1940) vznikl díky tomu, že velitel ponorek kapitán George Phillips byl tak unešen vlastnostmi výše zmíněné motocyklové kombinézy, že požádal v továrně v South Shields o prototyp, kde byla kombinéza roddělena na dvě samostatné části.  Bunda Ursula a kalhoty se pak později staly výstrojí britských vojáků sloužících na ponorce Ursula během 2. světové války. Říká se, že Phillips byl poměrně otrávený z (ne)kvality stávající výstroje, že si nechal od svého navigátora, poručíka Lakina ukázat jeho motocyklovou kombinézu a testoval její (a poručíkovu) výdrž pomocí proudu vody z požárnické hadice. Výsledek byl uspokojující a následovala cesta do South Shields, kde nechal Philips vyrobit uniformu pro celou posádku. Údajně jich bylo vyrobeno kolem 20 kusů. Na své náklady!! Jeden známý exemplář je nyní v archívech Barbour. Více informací o této bundě např. ZDE.


The Ursula Jacket (1940) was due to the fact that the submarine commander Captain George Phillips was so blown away by the properties above motorcycle suits that he asked in a factory in South Shields on the prototype, where the suit have been cut into two separate parts. Jacket Ursula and pants outfit then later became British soldiers serving on a submarine Ursula during the 2nd World War. Phillips was quite tired of (not) the quality of existing equipment that he kept from his navigator, Lieutenant Lakin show his motorcycle overalls and test it with stamina stream of water from firefighter hoses. Outcome was satisfactory and the trip to South Shields where he left Philips to produce uniform for the whole crew. reportedly were made around 20 pieces at his own expense! One known specimen is Barbour is now in the archives. More information about this jacket for example here
Tato fotografie kapitána Philipse je z roku 1939
Original Green International Jacket (1951) představil Barbour  v oblíbené zelené barvě. Novinkou je ale šikmo našitá kapsa na levé straně pro snadnější přístup k mapám nebo závodním kartám. Tato šikmá kapsa je poznávacím znakem Barbour bund tohoto typu až do dnešních dnů. 


Genuine International Green Jacket (1951) introduced in the popular Barbour green. Novelty but obliquely patch pocket on the left side for easier access to maps or racing cards sloping this pocket is Barbour jackets hallmark of this type to the present day. Originální verze Green International Jacket

Speciální edice Green International Jacket k 75.výročí

Následníkem byl pak International Jacket (1953). Ten se stává mj. oficiální unifomou pro členy Vincent Owners Club.  Britské (jak jinak) motocykly Vincent byly překrásné stroje a jejich asi neznámější stroj Black Shadow byl v roce 1948 nejrychlejším na světě. Provázanost fanoušků Vincent a Barbour se ukázala v nové barvě pro International Jacket, černé a se zlatými knoflíky. Černá a zlatá byly ikonické barvy klubu. Na rozdíl od Barbour výroba motocyklů Vincent končí bohužel už v roce 1955. 


International Jacket (1953). Among other things, he becomes the official uniform for members of the Vincent Owners Club. Of course British Vincent motorcycles were beautiful machines and some unfamiliar machine Black Shadow in 1948 was the fastest in the world. Coherence Vincent and Barbour fans showed up in a new color for International Jacket, Black and gold buttons. Black and gold colors were iconical for membered club. Unlike Barbour manufacturing motorcycles Vincent unfortunately it ends in 1955. Kopie International Jacketu k 75.výročí.


Majitelé Vincentů pochopitelně nebyli jediní, kdo oblékal tuto bundu. Oblékali ji v té době všichni, nebo minimálně téměř všichni jezdci na motocyklech. V roce 1957 mělo 97% jezdců na Šestidenní právě tuto bundu. Plný anglický název pro Šestidenní je International Six Days Trial. Právě to International u názvu bundy zůstalo. 


Vincent Owners obviously not the only ones who wore this jacket dressed them in all that time, or at least almost all riders on motorcycles. In 1957, 97% in the six-day riders just used this jacket which named because the International Six Days Six Days Trial. This is exactly what the name International jackets stands same. Vítězný tým Šestidenní z roku 1953


V roce 1964 se jela Šestidenní v tehdejším Východním Německu (mimochodem stejně jako letos, v září 2012). Slavný herec a rebel Steve McQueen byl členem amerického týmu pro tento závod a cestou za železnou oponu se stavili v Londýně, kde nakoupili Barbour pro celou výpravu. Z té doby se zachovalo mnoho fotografií, které (samozřejmě) u Barbour rádi ukazují.


In 1964 Six Day rode in the former East Germany (incidentally, as in this year, in September 2012). IN these times famous actor and rebel Steve McQueen was recruited as a member of the U.S. team for this race and the way behind the Iron Curtain stopped in London, where purchased Barbour for the whole trip. There are lots of photos, which (of course) in Barbour happy show.Steve s týmem. Všichni v Barbour bundách.
I v dnešní době je Šestidenní záležitost pro opravdu tvrdé chlápky.
Beacon Heritage Motorcycle Jacket, moderní střih i materiál. Michal na fotografii z února 2012.

Nejpopulárnějším šedesátkovým svrchníkem motoristů se stal The Black Streak (1964), nový typ zpevněný v namáhaných místech PVC materiálem. Podšívka z černobílého fleece a především široce vykrojený límec vylepšený o přezku patří mezi legendy. Nechybí ani nastavitelné manžety a prostorné kapsy. V dnešní době se tato bunda nevyrábí z PVC, ale z materiálu pro Barbour typického: olejem a voskem napuštěné bavlněné tkaniny, v tomto případě Sylkoil.

The most popular overcoat motorists became The Black Streak (1964), a new type reinforced in stress areas PVC material lining black fleece and especially wide collar enhanced with carved buckle became a legend. There is also an adjustable collar and spacious pockets. Nowadays seems strange that this jacket could've manufactured from PVC, but the material for a typical Barbour: oil and wax-impregnated cotton fabric, in this case Sylkoil. 


Původní verze Black Streak. I z fotografie na nás působí povrch přinejmenším podivně. V 60.letech však asi zázračný materiál. O tom svědčí obrázek níže.
Amazingly strong gleaming Black P.V.C. fabric. 
Nová verze (Sylkoil). Tradiční podšívka zůstává.


Až v 70.letech se začal Barbour více zaměřovat na (bohatou) venkovskou klientelu. Jedním z nejznámnějších a nejoblíbenějším modelem je Bedale. Byl navržen již v roce 1980. Je lehký, odolný proti protržení a relativně krátký, protože byl původně navržen pro jízdu na koni. Bedale je klasická Barbour bunda se všemi vlastnostmi, které od Barbour bundy její majitel(ka) očekává: 100% vodě odolný, dvě velké kapsy, masivní obousměrný zip, manšestrákový límec a typická kostkovaná podšívka. Dá se dokoupit i kapuce, ze stejného materiálu a s kostkovanou tartan podšívkou. V dnešní době se Barbour rozhodně nepovažuje za oblečení vhodné pouze na hon na anglickém venkově, ale můžete jej vidět i ve městech mimo Ostrovy nebo na rockových festivalech. Jinými slovy slovy, Barbour již dávno není jen modním doplňkem pro venkovské kratochvíle anglické šlechty nebo dokonce královské rodiny, ale pro každého, kdo ocení kvalitu a styl této tradiční britské značky. A že jich v dnešní uspěchané době mnoho takových už není.

In the 70s Barbour began to focus more on the (rich) rural clientele. One of the most famous and most popular model is the Bedale that was designed back in 80th. It is lightweight, tear-resistant and relatively short, it was originally designed for riding. Bedale Barbour jacket is a classic with all the qualities that Barbour jackets owners expect – 100% water-resistant, two large pockets, a massive two-way zip, typical „manchester" collar and plaid lining. One can buy the hood from same material as tartan plaid lining. Today is definitely not for Barbour clothing suitable only hunt in the English countryside, but you can see it even in cities outside the islands or rock festivals. 
In couple more words Barbour has long been not just a fashion accessory for rural pastime English nobility and even the royal family, but for anyone who appreciates quality and style of traditional British brands, especially in today's hectic times, when many of them have not. 


Něco podobného si většina lidí představí když se řekne Barbour.
Slavný festival Glastonbury, na pódiu Barbour Bedale, Alex Turner, Arctic Monkeys

Je nutné se ještě zmínit o počátku let 80., resp. o roce 1982, kdy byla Británie v krátké válce o Falklandy (či chcete-li Malvíny). Jedná se o 6-uncovou voděodolnou bundu upravenou pro armádní účely: cvočky na přídavnou kapucu upravené aby neodrážely světlo nebo chlopeň na lepší ochranu krku. Historie této (i té níže) bundy je poměrně jedinečná a velmi zajímavá. Jedinečnost spočívá v přerodu bundy na venkov do bundy určené do války. Nyní jsou u Barbour hrdí na to, že mají v archivu tyto bundy, které byly modifikovány dle požadavků velitele britských výsadkářů. Vylepšené kapsy, opravy a zesílení namáhaných částí - to vše bylo provedeno z čistě praktických důvodů.


It is necessary to mention the beginning of 80th years, respectively a year 1982, when Britain was in a brief war in the Falklands (or Malvinas if you want). 
It is a 6-ounce waterproof jacket modified for military purposes: tacks on an additional hood adjusted to not reflect light or flap to better protect the neck.The jacket is quite unique and very interesting uniqueness lies in the transformation of the country jackets into jackets for the war. Barbour crew would be proud to have in the archives of these jackets that have been modified according to the commander of British paratroopers. Improved pockets, repair and reinforcement exposed parts  – all were done for purely practical reasons.
Original Gamefair

Vylepšený Barbour Gamefair. Rok 1982, válka o Falklandy

Podobně jako Gamefair, je i bunda Durham velmi inspirována vojenským stylem. V tomto případě se jedná o 4-uncový lehký materiál, ale vylepšení jsou v podstatě tatáž jako u Gamefair. Ve stejné stylu vyrábí Barbour (obzvlášť v Beacon Heritage kolekci) bundy i dnes. Množství kapes odpovídá vojenským potřebám, ale jistě se v upravené verzi bude hodit i ve městě, stejně jako každý kus oblečení, který vychází z armádní výstroje. Vojenský Durham z roku 1982 byl sice vyroben z jedinečného materiálu Ventile, ale i verze z jiných materiálů jsou velmi zajímavé. U nás máme např. tyto modely, které z klasického Durhamu vychází: Barbour Beacon Heritage Military JacketBarbour Beacon Heritage Field JacketBarbour Beacon Heritage Vintage Cotton Hunting Jacket a ten samý i v pískově barvě Sand.


Similarly to Gamefair, Durham jacket is highly inspired military style. In this case, a 4-ounce lightweight material, but improvements are essentially the same as the Gamefair production in the same style Barbour (especially in the Beacon Heritage collection) jackets today. Quantity pockets corresponds military needs, but certainly in the modified version will come in handy in the city, as well as every piece of clothing, which is based on military equipment. Military jacket from Durham 1982 was indeed a unique material made of Ventile, but also versions of other materials are very interesting. In our example, we have these models, which is based on the classic Durham: Barbour Beacon Heritage Military JacketBarbour Beacon Heritage Field JacketBarbour Beacon Heritage Vintage Cotton Hunting Jacket and the same on in a color Sand.
Durham, rok 1982.

Beacon Heritage jarně letní bunda

Zateplená zimní verze Military Jacket.


My, v Denim Heads, jsme se zaměřili hlavně na kolekci Barbour Beacon Heritage. V čem se liší a proč zpadá do naší filosofie "Only the Best", se dozvíte TADY. Nicméně na vybrané modely se můžete přijít podívat do Concept Store Qubus x Denim Heads v Rámové 3, popř. na náš eshop.


At the Heads Denim, we focused mainly on Barbour Beacon Heritage collection. What is the difference and why it corresponds to our philosophy of "Only the Best" is explained HERE. However on selected models you can come look at the Concept Store Qubus x Denim Heads in Rámová 3, respectively at our webstore.Job & Amph

Žádné komentáře:

Okomentovat