neděle 1. září 2013

Barranco Panama Hats -the timeless elegance

Když se řekne panamák, spousta z vás si představí klobouk, ale také si ho okamžitě spojí s oblastí, kudy vede průliv mezi Kabirikem a Tichým oceánem. Vše je však trochu jinak. opravdová kvalita slamáků je poměřována šikovností ekvádorských rukou.

When you say a panama, a lot of you will imagine hat, but also immediately connects it to areas where lead strait in-between Caribic and the Pacific Ocean. Everything comes a little different way, real quality is measured by boaters skill of ecuadorian hands.Ano, je to tak, původní panamáky dovezly do oblasti předělu mezi kontinenty počátkem minulého století v období stavby Panamského průlivu Ekvádorci na koních. Pro zdejší armádu stavitelů jedné z nejpokrokovější stavby všech dob se staly synonymem pro ochranu před palčivým sluncem a jedním z důvodů, proč byl průplav ražený původně Francouzi v letech 1880 - 89 i přes obrovské obtíže Američany dokončen během dalších dvou dekád.

Yes, it' is so, the original panama hats were imported into the divide between continents in beginning of the last century during the construction of the Panama Strait from Ecuador on horse back. For local army builders it was one of the most advanced buildings of all time have become synonymous with protection from the burning sun and one of the reasons why the canal was originally coined by the French formerly from 1880 to 1889 despite the huge difficulties the Americans completed within the next two decades.

President Rooswelt on the visit of Panama Canal (courtesy of The NY Times archive)


Klobouky lokálních výrobců od delty Rio Tomebamba si našli cestu i na cestovatelské hlavy, proto se zájem o ně začal zvedat a v roce 1942 se začaly klobouky prodávat pod značkou Barranco. Jejich velkým propagátory byli samozřejmě členové rodiny Parades Roldan, jak tušíte, zakladatelé firmy. Dlouho dobu si klobouky uchovávali vysokou exkluzivitu, neboť oblast Cuenco nebyla zcela a bez problémů dostupná. Teprve v 60. letech se podařilo Britům dohodnout na zasílání nehotových klobouků do Spojeného království. Tradiční firma si zachovala svůj přístup vlastně až dodnes, klobouky se dají prostřednictvím e-shopu kupovat teprve krátkou dobu.

Local hats producers from Delta Rio Tomebamba have found their way on the heads of travellers, so the interest in them started to rise and in 1942 began selling under the brand name Barranco's hats. They were obviously big proponents of family members Parades Roldan, as you might expect , the founders of the company. For a long time the hats keep high exclusivity, because the Cuenca area was not completely nor easily available. Only in the 60th years, the British managed to agree on sending unfinished hats in the UK. The traditional company has maintained its approach actually to this day, hats can be through e -shop to buy only a short time.Sedmdesátiletá tradice firmy Barranco znamená pro místní lidi solidní obživu, pletením klobouků ze stébel místní trávy se živí desítky rodin. Klobouky se vyrábí v různých tvarech a barvách s charakteristickou šerpou kolem těla klobouku. Nás však zaujali klasické bělostné, v nadýchané podobě a se sofistikovaným způsobem uchycení na hlavě. Jakým? Vnitřní látkový pruh proti pocení je totiž pohodlně nastavitelný!

Seventy-year tradition of the company Barranco means for local people living solid , knitting hats of straw local grass feed dozens of families. Hats are available in various shapes and colors with a distinctive hatband around. But we took attention only to a classic snow-white, fluffy form in a sophisticated way to fitting the head. You might ask how? The inner fabric of antiperspirant strip is just easily adjustable!U modelu Gambler kromě kvalitní hecho a mano (ruční práce) z neméně kvalitními stébly sušené traviny, nabízí klobouk, jež nemá žádné spáry. Stručně řečeno je upleten, tzv. na jeden zátah. Předností této vskutku imperiálně vypadající ozdoby hlavy je stejnoměrně uspořádaný vršek klobouku, stejně jako jeho perfektně oválný tvar. Pokud k dalším přednostem přiřadíte i schopnost bránit majitele před vlivem škodlivých ultrafialových paprsků a schopnost vyčištění vodou a mýdlem, pak máte ideálního společníka do jakkékoliv slunečné lokality na zeměkouli. Velikostní varianty, jež jsou v krámu k dispozici existují ve velikostech 57, 58 a 60 cm v obvodu.

In addition to the model Gambler quality hecho a mano (handmade) of quality blades of dried grasses, offers hat , which has no joints. In short mention, it's constructed and finished in one move. The advantage of this truly imperially looking headdress is uniformly structured top hat, as well as its perfect oval shape. If you assign additional advantages as well as the ability to prevent the owner from damaging ultraviolet rays and the ability to clean with soap and water , then you have the perfect companion to any sunny location on the globe. Sizing options available in our store exist in sizes 57, 58 and 60 cm in circumference.Druhým ekvádorským mistrovským kouskem je model Plantation, což je také velmi pohodlná, ale více subtilní podoba panamského klobouku s šesticentimetrovým prýmkem (stejně jako v případě typu Gambler). Jde o klasiku svého druhu, kterou se může pochlubit v našich šířkách jen málokdo. Váží kolem 150 gramů, a přestože jeho tvar připomíná další legendární klobouky ze střední Ameriky, jde o ryzí originál jehož splétání se na vrcholu koruny proměňuje v ornamentální obrazce. I tento kousek ochraňuje před škodlivým slunečním zářením a pokud by snad došel úhony od ostrých zubů psa anebo neopatrné manipulace, můžete s klidným svědomím sledovat jak jeho zbytky vstřebávají zpět do lůna přírody.

Ecuadorean model no. 2 is a masterpiece of Plantation, which is also very convenient, but more subtle form uses Panama hat with 6 cm braid (as same as in the case of type Gambler). It is a classic of its kind, which boasts in our latitudes few. It weighs around 150 grams, and although its shape reminiscent another legendary hats from Central America, it is a genuine original whose splicing at the top of the crown turns into ornamental shapes. Even in case of this piece protects against the sun's harmful rays and if they did run out unscathed from the sharp teeth dog or careless handling, you can safely watch as the remains absorbed back into the base of the nature.Chceme upozornit, že i lidé v Barranco's Hat velmi bedlivě bedlivě sledují oběh čínských falešných panam. Letos dokonce umístili na blog výzvu o focení a zasílání všech typů panamských klobouků, které se v Říši středu vyrábějí ze všech možných a nemožných typů materiálů. Výjimkou není ani papír, či bavlna. Jediným opravdu vhodným materiálem jsou stébla rostliny paja toquia.

We want to point out that people in Barranco's Hat very closely monitor the circulation of fake Chinese attempts. This year even placed a call to blog about photography and sending all kinds of Panama hats, which are in the Empire of the Middle Land produced from all possible and impossible types of materials. Paper or cotton are no exceptions. The only really suitable material are paja toquia stalks of plants .Zde je několik důvodů proč. V první řadě klobouk skvěle dýchá, takže nabízí komfortní chládek v podstatě kdykoliv během slunného období. Za druhé stébla jsou utkána tak dokonale, že nenajdete chybičku, jedinou odchylku od pravidelnosti. Práce s organickým materiálem je dokonce tak precizní, že nenajdete v libovolném místě byť jen trochu větší mezírku, proto mnohé (především v Asii vyráběné) panamy brzy stratí tvar anebo přijdou o část svého trupu. A to nejpodstatnější na konec – v těchto kloboucích nemůžete vypadat levně ani kdyby jste chtěli, schválně se po nákupu v Denim Heads zkuste zeptat známých jak moc jste v klobouku fešákem! Mimochodem, klobouky jsou vhodné i pro dívky, o čemž jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči s našimi zákaznicemi.Here are a few reasons why. First of all, hat breathes well so comfortable shade basically anytime during sunny periods. Second – straws are woven so well that you will not find fault with the only deviation from regularity. Working with organic material is so precise that you will not find in any of the seats are a little more up everything else, so many (mainly produced in Asia) panamas soon lose shape or lose part of their body. And the most important thing at the end - these hats can not look cheap even if you try to do so. After purchasing a Barranco's hat in Denim Heads you can ask your friends what a man you are! BTW: the hats are suitable also for girls. 


Žádné komentáře:

Okomentovat