čtvrtek 31. července 2014

Stetson, part.2

Stetson Brooklin Linen GreySTETSON: VÁŠEŇ JMÉNEM ČEPICE, OZDOBA JMÉNEM KLOBOUK (část 2)
STETSON: PASSION NAMED HAT, DECORATION NAMED CAP (part 2)


Jestliže jsme v první části našeho obšírného článku jsme objasnili vše podstatné z historie legendární značky Stetson, nyní se pojďme zaměřit na způsoby jakými kloubouky, ale i čepice vybírat tak, aby slušely…


If we are in for a comprehensive first part of our article, we have explained all the important history of the legendary brand Stetson, now let's focus how and why to choose hats and also caps the corret way to fit you well.Správný postup při vybírání je nutností. Nikdo nebude chtít nosit jakkoukoliv pokrývku hlavy, tak aby z něj udělala nevzhlednou personu. Naopak – každý, kdo dbá stylového přístupu k oblékání by se měl řídit (teď už psanými) pravidly. Pojďme ale k praxi: skoro každému se už určitě stalo, že se zahleděl do pokrývky hlavy, která mu ale ve finále nepadla jak by si představoval. Kromě šťastlivců s oválným anebo trojúhelníkovým tvarem obličeje, kterým sluší téměř vše z produkcí námi vedených firem, chodí po světě spousta lidí, kteří musí dbát dobře míněných rad.

The proper procedure when selecting a right shape is a must. No one wants to wear headgear that would make ​​him an unattractive persona. On the contrary - anyone who cares stylish approach to dressing should follow (now also written) the rules. Let's go to a practical part: it has happened almost to anyone that he/she liked some kind of hat but trying it on became a bit disappointing. It did not look good anymore. There are people with oval or a triangle shaped face which are lucky enough and can wear almost anything we have from all the hat brands we carry. But the unfortunate rest of us have to listen to our good advices.

There are hats you wear all the year long, some not.


Větší část nabídky Denim Heads je určena pánům (i když pracujeme na lehkých změnách k genderové vyváženosti) , proto se zaměřme na početnou komunitu lidí s protaženým obličejem. Ti budou rozhodně obličej potřebovat zkrátit, proto budeme volit klobouk s nižší korunou a širší obrubou, případně placatou čepici. Ideální pro tento případ jsou Stetson modely řady Hatteras. Placatý tvar ve vintage stylu, který známe díky kolportérům a poslíčkům z černobílé klasiky 30. let, přesně naplňuje představu o ideální pokrývce hlavy. Pokud si nejste zcela jisti, že délka obličeje dostatečně naplňuje předpoklady, vyzkoušejte například i typy Texas Cotton, Brooklin Linen či Glensfalls. Pro odvážnější a méně konzervativní fanoušky čepic lze doporučit i modernější typy čepic (jako jsou pětipanely anebo truckerky).

Stetson Hatteras Delave Organic Cotton


The bigger part of the menu Denim Heads is intended to gentlemen (but yes, we now work on balancing the ratio), let's focus on a group of people with a long face then. They will definitely need to shorten the face, so they should choose a hat with a lower crown and a wider rim or a flat cap. One of the ideal choices for them seems to be models of the Stetson Hatteras. Flat shape in vintage style, which we know thanks to newsboys and bellhops playing in black and white movie classics of the 30s, exactly fills idea of ​​the perfect hat for long face. If you are not sure that the length of the face sufficiently fulfils this criteria, you should test types such as Texas Cotton, Brooklin Linen, Paradise Cotton or Glensfalls. For the more adventurous and less conservative supporters of caps we can  recommend more contemporary styles of caps (such as 5-panels or Trucker caps).


Indigofera Trucker Hat (not a Stetson!)

Pokud je obličej výrazně hranatý, bude nutné nastavit optiku tak, aby klobouk či jiná pokrývka odvedly pozornost od majestátní tváře. Žádá si to více přemýšlení, ale ve finále vám uvážlivá forma pomůže překonat nástrahu přírody a umožní stát se fešákem. Dobrou volbou jsou klobouky se zaoblanými hranami a s více zakřivenými plochami. Bát se nemusíte ani ohrnutí okraje vpředu směrem dolů (vzadu zase nahoru), efekt tak umožní trochu změnit dojem z majestátní „fasády". Zůžená koruna by zvýraznila bradu, proto se vyhněte úzkým a zkráceným lemům. Pokud rádi volíte žertovnější polohy klobouků, nasadíte to ho laškovně ke straně, budete překvapeni jak dobře budou mizet stopy po ostře řezaném profilu. Za nás můžeme doporučit např. typ Baldwin Hemp (dočasně  bohužel není skladem)

Stetson Baldwin Hemp Navy

If your face seems to be significantly square-shaped, then you must set up your look the way that a hat or a cap receive more attention than a majestic face. It requires more thinking, but in the end this effort will  help to overcome the lure of nature and to become a handsome looking man. Good choices are hats with rounded edges and more curved surfaces. No need to be afraid of curling the edges of the front down (again back up), that effect will change a bit the impression of the majestic "facade". A crown which becomes narrower on the top would highlight the chin, so avoid narrow and shortened hem. If you like jaunty positioned hats, move it playfully to the side, you'll be surprised how much they will soften chiseled profile. We, in Denim Heads, we would recommend for example Baldwin Hemp type (unfortunately, at this moment out of stock)Co když je vaše tvář v zrcadle menší? Pak byste jí měli prodloužit. Samozřejmě, že nemusíte rovnou chodit k plastickému chirurgovi, jste chytří a pak ji tedy „nastavíte" opticky – pomocí pokrývky. Zde lze doporučit klobouky se zužující se korunou. Pokud si troufáte (třeba jako Pharrell), můžete zkusit vysoký a úzký typ a noste ho nakloněný ke straně a dozadu. Rozhodně se ale vyhněte plnému a pentlí obehnanému tvaru. To samé platí pro klobouky (či čepice) se širokým okrajem. Po stranách převislý materiál by z vás v mžiku udělal dědečka Hříbečka z nechvalně známé pohádky. Náš tip? Model Conley.

Stetson Conley Trilby Hat


What if your face looks a bit too small in the mirror? Then, you should extend it. You do not need to visit immediately the plastic surgery doctors. You are smart, and then you can use a simple trick - to use a cap. Here we can recommend the tapered crown. If you dare (like Pharell) you can try tall and narrow type and wear it shifted slightly to the side and back. You should definitely avoid full and self band type. Also hands away from hats (or caps) with a wide margin. Overlaping fabric on the sides would make you look like a grandfather mushroom from the notoriously child tale. Our tip? Model Conley.

Pharell Williams (digitalspy.co.uk)

Posledním ze základních členění je obličej kulatého tvaru. Ten opticky vyplňuje velký prostor, proto je potřeba zvolit klobouk s plnou korunou, aby vyrovnal obličejové proporce. Jeden klasický Stetson Willows Woolfelt s úzkou stuhou dokáže úplně divy! Široký lem, jenž obkrouží obličej dokola přidá potřebné další úhly pohledu a tím přitáhne zájem o vaši jistě interesantní tvář. Podstatným detailem, který nelze opomenout, je správné nasazování. V žádném případě si ho neposouvejte do týla, odhalilo by se pouze to, co už sami dávno víte a na co nemusíte zbytečně upozorňovat.

Stetson Willows Woolfelt
The last of the basic face shapes is a rounded face. The face optically fills a large space, so you need to choose a hat with a full crown, in order to balance the facial proportions. One classic Stetson Willows Woolfelt with a narrow ribbon can make a small miracle! The wide rim that circles the face over around will add the necessary additional points of view and will surely attract the interest of your face. An important detail that should not be forgotten is the correct fitting. In any case, do not push it to the back of the head, that would reveal the "truth" about your rounded face and that would probably bring more attention than necessary.Podobná logika se týká i ženských typů čepic a klobouků, ale vzhledem k faktu, že jsme přecejen zaměřeni na pánskou klientelu, musí stčit konstatovaní, že pravidla jsou podobná pro obě pohlaví. Otázku velikosti samozřejmě nejlépe řeší návštěva prodejny, případně objednávka online, ke které přiložíte informaci o obvodu vaší hlavy. Nosit čepice je radost, a proto si doplňte informace a přečtěte si i první část naší epopeje o kloboucích Stetson ZDE.A similar system can be applied to women styles of caps and hats, but due to our specialization to be content with the fact that the rules are similar for both genders. The best answer for you demand of a hat you can have, of course, when you visit our store. But you can also order online and you just need to know the diameter of your skull. Wearing a hat is a joy, so be well informed and read the first part of our epic story about Stetson hats HERE.

-Oskar Švarc-


Naše nabídka klobouků a čepic se neustále obměňuje, ucelený přehled zboží Stetson ZDE: http://www.denimheads.cz/shop/products/118/Stetson

Our selection changes very quickly. For a fresh overview what is on stock you can have a look here: http://www.denimheads.cz/shop/products/118/Stetson

Žádné komentáře:

Okomentovat